Accessibility icon
22.04.2022

Dobivena građevinska dozvola za projekt uređenja trga Matka Laginje u Rovinjskom Selu

Nakon izrade glavnog projekta, Grad Rovinj-Rovigno dobio je sada i građevinsku dozvolu za uređenje trga Matka Laginje u Rovinjskom Selu.

Riječ je o zahvatu koji će obuhvatiti površinu od ukupno 380 m2, a kojim će se trg odjeliti od prometnice nogostupom širine 1,80m sa uzdignutim betonskim rubnjakom.

Između nogostupa i prometnice predviđena je zona za potrebe pristupa autobusa,  a u dijelu gdje se za potrebe dostave omogućava pristup vozilima na plato trga predviđeno je postavljanje upuštenog rubnjaka.

Projektom je predviđeno i uređenje plohe trga na način da se demontira postojeći asfaltni zastor i postavi kameno opločenje. Pristup trgu osiguran je bez visinskih prepreka kako bi se osigurala pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Trg je zamišljen u većem dijelu kao slobodna otvorena ploha kako bi se mogle neometano postaviti manje montažne naprave za potrebe održavanja manifestacija.

U istočnom je dijelu predviđeno postavljanje dva kamena elementa u funkciji klupe između kojih je planirano stablo.

Kamene klupe sa drvenim sjedištima planirane su i uz zelenu površinu koja je predviđena uz zid na istočnoj-jugoistočnoj granici parcele.

 

Planirana je i još jedna zelena površina u funkciji zaštitne barijere između nogostupa i plohe trga, u kojoj se planira sadnja grmlja i nižih grmolikih stabala. Sav se biljni materijal predviđa navodnjavati sistemom mikronavodnjavanja.

Od sadašnjeg stanja, odnosno ravne asfaltirane plohe koja trenutno služi samo za parkiranje, ovo će središnje mjesto naselja postati funkcionalni prostor koji će biti prepoznatljiv, te koji će imati socijalnu ulogu koje je i tradicijski imalo.

 

A u međuvremenu na zgradi Doma kulture koja se nalazi na samom trgu u tijeku su radovi popravka i održavanja krova u djelu iznad velike sale. Riječ je o investiciji od 537.060,00 kn

Nakon što je otkupio zgradu Doma kulture u Rovinjskom Selu od «Maistre» Grad Rovinj-Rovigno započeo je  s radovima obnove zgrade koja je središte okupljanja i događaja u najvećem rovinjskom naselju. U 2021. je tako obnovljen krov prve zgrade u čiji je otkup Grad uložio 3 milijuna i 441 tisuća kuna.