COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
16.08.2017

Natječaj za prodaju službenog vozila-osobnog automobila (Volkswagen) otvoren od 16.08.2017-24.08.2017. do 15,30 h

Temeljem Odluke o prodaji službenog vozila – osobnog automobila Klasa/Classe: 406-01/17-01/13, Ur.broj/Numprot: 2171-01-13-17-2 od 07. kolovoza 2017. godine Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA – OSOBNOG AUTOMOBILA

 1. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je osobni automobil u vlasništvu Grada Rovinj-Rovigno. Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda.

 1. PODACI O VOZILU:

Podaci o vozilu – vrsta vozila: M1- osobni automobil, marka: Volkswagen, tip: Golf, model: 1.9 TDI, boja: srebrna – s efektom, broj šasije: WVWZZZ1KZ5P054493, oblik karoserije: zatvoreni, godina proizvodnje: 2005. godina, vrsta motora: diesel-euro III, snaga motora u Kw: 77, radni obujam motora u cm3: 1896, u prometu od 2005. godine, broj prijeđenih kilometara: 225.806,  vozilo odjavljeno, na vozilu manja oštećenja.
Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 21.102,64 kuna sa uključenim PDV-om.

 1. PREGLED VOZILA:

Automobil se može pregledati u gradskoj garaži na adresi Trg Ulika 9 (predio Centener) dana 18. kolovoza  2017. godine (petak) u vremenu od 08,00 do 09,00 sati.

 1. KRITERIJ PRODAJE:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim omotnicama dostave ponudu s istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će proglasiti najpovoljnijom ponudu ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i satu primitka ponude navedenom na prijemnom štambilju.
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućeno prodavaču po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe.
Jamčevina za sudjelovanje u javnom nadmetanju iznosi 1.000,00 kuna sa uključenim PDV-om, a uplaćuje se u korist Grada Rovinja-Rovigno, Proračun IBAN HR93 23400091837400006, s pozivom na broj  68 7757 OIB-uplatitelja.
Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od osam (8) dana od dostave pisane obavijesti o ishodu prodaje. U slučaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, bez obračuna kamate.
U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća.

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • Za fizičke osobe – osobne podatke: ime, prezime, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, a za obrtnika i presliku obrtnice, broj računa za povrat jamčevine.

Za pravne osobe – naziv i sjedište, OIB, presliku izvoda iz sudskog registra, broj računa za povrat jamčevine.

 • Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja.
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini (original ili ovjerena preslika).
 1. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom ”PONUDA – NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA – OSOBNOG AUTOMOBILA”, a predaju se putem pošte ili neposrednom predajom.
Adresa za dostavu ponude: GRAD ROVINJ-ROVIGNO, Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove, Trg Matteotti br. 2.
U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici Grada Rovinja-Rovigno unutar natječajnog roka od osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno ili koje će poštom biti dostavljene u pisarnicu unutar toga roka do 15 30 sati. Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon toga roka smatrat će se zakašnjelima.
Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzimati u razmatranje. Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponude vratit će se neotvorene ponuditelju.

 1. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo, a održat će se u prostorijama gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno na adresi Trg Matteotti br. 2 dana 25. kolovoza 2017. godine (petak) u 9.00 h. Ponude se otvaraju redoslijedom zaprimanja te se javno objavljuje ime i prezime/naziv ponuditelja i ponuđena kupoprodajna cijena.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnijom te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.
Zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju se smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku radi donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 1. OBVEZA KUPCA

Ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija dužan je uplatiti cjelokupni utvrđeni iznos u korist Grada Rovinja-Rovigno, Proračun IBAN HR93 23400091837400006, s pozivom na broj  68 7757 OIB-uplatitelja sa svrhom uplate: uplata za kupovinu službenog vozila – osobnog automobila, najkasnije u roku sedam (7) dana od dana zaprimanja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude, nakon čega će se uz predočenje dokaza o uplati, s istim zaključiti ugovor o kupoprodaji.
Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine te u tom slučaju Grad Rovinj-Rovigno zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuditelju s utvrđene liste.
Sve poreze i troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim automobilom snosi kupac.
Kupac nakon uplate i zaključenja ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti osobni automobil, zajedno s pratećom dokumentacijom.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Cjeloviti tekst javnog natječaja objavit će se na www.rovinj – rovigno.hr i na oglasnoj ploči. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 052/805-264 ili 805-209.

KLASA/CLASSE: 406-01/17-01/12
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-13-17-3
Rovinj-Rovigno, 07. kolovoza 2017. godine

Gradonačelnik
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.