RISULTATI DELLE VOTAZIONI EFFETTUATE ALLE ELEZIONI TENUTESI IL 13 LUGLIO 2015 PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA´ DI ROVINJ-ROVIGNO

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Vijeća srpske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno, održane 6. srpnja 2015. godine u velikoj Sali za sastanke Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m. Tita, s početkom u 10,30 sati.

Prisutni: Zdravko Bogunović, Milkana Lukić, Snežana Nikolić, Slavica Popadić, Stojanka Prgić, Slobodan Rajlić, Nikola Ražov, Nada Stojanović Karović, Dobrivoje Stošić, Olga Vokić.
Odsutni: Predrag Gagić, Milan Jovanović, Sava Keser, Jasmina Serafin i Jovan Serafin, svi opravdano.
Sjednici prisustvuju: Marino Budicin, Darinka Iskra i novinarska Glasa Iskre, Paola Baričević.

Zapisničar: Rosalba Tošić.

Nakon što je zamjenik gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno, Marino Budicin, pozdravio novoizabrane članove Vijeća i  zaželio im uspjeha u radu Vijeća,  privremena predsjedavateljica Slavica Popadić  utvrđuje da sjednici prisustvuju 10 članova Vijeća, potrebna većina za donošenje pravovaljanih odluka.

Na  prijedlog privremene predsjedateljice, članovi Vijeća jednoglasno usvajaju sljedeći

Dnevni red
  1. Utvrđivanje kvoruma i predsjedatelja sjednice,
  2. Imenovanje povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
  3. Izbor predsjednika Vijeća,
  4. Izbor zamjenika predsjednika Vijeća.

Ad-2.
Da bi mogli pristupiti izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, privremena predsjedavateljica predlaže da se pristupi imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, s 10 glasova «za» izabrano je Povjerenstvo za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća u sastavu:

  1. Milkana Lukić,  za predsjednicu
  2. Nikola Ražov, za člana
  3. Slobodan Rajlić, za člana.

Nadalje privremena predsjedavateljica navodi da, s osnova dogovora izabranih članova Vijeća, predlaže da se za predsjednika Vijeća izabere Dobrivoje Stošić.
Kako se predsjednik Vijeća bira tajnim glasanjem, svakom se vijećniku dodjeljuje glasački listić koji se popunjava na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg se glasuje. Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojega se nedvojbeno i sigurno može utvrditi za kojeg je kandidata član Vijeća glasovao. Izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća, tj. najmanje 8 glasova.

Određuje se stanka radi provedbe izbora za predsjednika Vijeća.

Ad-3.
Na poziv privremeog predsjedavatelja, predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika podnosi izvješće o rezultatima izbora predsjednika Vijeća. Izvješćuje  da je Povjerenstvo utvrdilo da je sa 10 važećih glasačkih listića

za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno izabran
Dobrivoje Stošić

Daljnje vođenje sjednice preuzima novoizabran predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Dobrivoje Stošić, koji se zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

Ad-4.
Predsjednik Vijeća Dobrivoje Stošić predlaže da se za zamjenicu predsjednika Vijeća izabere Olgu Vokić.
Kako nije bilo drugih prijedloga, poziva predsjednicu Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika da podijele glasački listić kako bi se pristupilo izboru tajnim glasanjem zamjenice predsjednika vijeća po istoj proceduri kao i za predsjednika Vijeća.

Određuje se stanka radi provedbe izbora za zamjenika predsjednice Vijeća.

Po izvršenom glasovanju predsjednica Povjerenstva podnosi izvješće o rezultatima izbora za zamjenicu predsjednika Vijeća, te utvrđuje da je sa 10 važećih glasačkih listića

za zamjenicu predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno izabrana
Olga Vokić

Prije zaključenje sjednice predsjednik Vijeća zahvaljuje se zamjeniku gradonačelnika Marinu Budicinu na prisustvu i upućenim riječnima, te stručnoj službi Grada na pomoći.

Završeno u 11,00 sati.

Zapisničar                                                                          Gradonačelnik
Rosalba Tošić                                                                    Giovanni Sponza

Predsjednik Vijeća
Dobrivoje Stošić