RISULTATI DELLE VOTAZIONI EFFETTUATE ALLE ELEZIONI TENUTESI IL 13 LUGLIO 2015 PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA´ DI ROVINJ-ROVIGNO

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Vijeća albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno, održane 13. srpnja 2015. godine u prostorijama Vijeća albanske nacionalne manjine u Rovinju-Rovigno, Fontica 2, s početkom u 9,00 sati.

Prisutni: Isni Ameti, Pren Gjokaj, Lendita Gojani, Eduard Jakupi, Xhavit Mani, Abedin Ramadani, Viktor Ramaja, Besir Šabani, Valbone Thaqui, Amir Zećiri.
Odsutni: Zef Lleshdedaj, Enes Murati, Klaudina Neševska, Anton Ramaja i Tun Tushaj, svi opravdano.
Sjednici prisustvuju: Marino Budicin i Darinka Iskra.
Zapisničar: Rosalba Tošić.

Nakon što je zamjenik gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno, Marino Budicin, pozdravio novoizabrane članove Vijeća i  zaželio im uspjeh u radu Vijeća,  privremeni predsjedavatelj Viktor Ramaja  utvrđuje da sjednici prisustvuju 10 članova Vijeća, potrebna većina za donošenje pravovaljanih odluka.

Na  prijedlog privremenog predsjedatelja, članovi Vijeća jednoglasno usvajaju sljedeći

Dnevni red
  1. Utvrđivanje kvoruma i predsjedatelja sjednice,
  2. Imenovanje povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
  3. Izbor predsjednika Vijeća,
  4. Izbor zamjenika predsjednika Vijeća.

Ad-2.
Da bi se moglo pristupiti izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, privremeni predsjedavatelji predlaže da se pristupi imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, s 10 glasova «za» izabrano je Povjerenstvo za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća u sastavu:

  1. Lendita Gojani, za predsjednicu,
  2. Valbone Thaqui, za člana,
  3. Amir Zećiri, za člana.

Nadalje privremeni predsjedavatelj navodi da, s osnova dogovora izabranih članova Vijeća, predlaže da se za predsjednika Vijeća izabere Abedin Ramadani.
Kako se predsjednik Vijeća bira tajnim glasanjem, svakom se vijećniku dodjeljuje glasački listić koji se popunjava na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg se glasuje. Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojega se nedvojbeno i sigurno može utvrditi za kojeg je kandidata član Vijeća glasovao. Izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća, tj. najmanje 8 glasova.

Određuje se stanka radi provedbe izbora za predsjednika Vijeća.

Ad-3.
Na poziv privremene predsjedavatelja, predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika podnosi izvješće o rezultatima izbora predsjednika Vijeća. Izvješćuje  da je Povjerenstvo utvrdilo da je sa 10 važećih glasačkih listića

za predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno izabran
Abedin Ramadani

Daljnje vođenje sjednice preuzima novoizabrani predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Abedin Ramadani, koji se zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

Ad-4.
Predsjednik Vijeća Abedin Ramadani predlaže da se za zamjenika predsjednika Vijeća izabere Isni Ameti.
Kako nije bilo drugih prijedloga, poziva predsjednicu Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika da podijele glasački listić kako bi se pristupilo izboru tajnim glasanjem zamjenika predsjednice vijeća po istoj proceduri kao i za predsjednika Vijeća.

Određuje se stanka radi provedbe izbora za zamjenika predsjednice Vijeća.

Po izvršenom glasovanju predsjednica Povjerenstva podnosi izvješće o rezultatima izbora za zamjenika predsjednice Vijeća, te utvrđuje sa 10 važećih glasačkih listića

za zamjenika predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno izabran
Isni Ameti

Prije zaključenje sjednice predsjednik Vijeća zahvaljuje se zamjeniku gradonačelnika Marinu Budicinu na prisustvu i upućenim riječnima, te stručnoj službi Grada na pomoći.

Završeno u 9,35 sati.

Zapisničar                                                                          Gradonačelnik
Rosalba Tošić                                                                    Giovanni Sponza

Predsjednik Vijeća
Abedin Ramadani