RISULTATI DELLE VOTAZIONI EFFETTUATE ALLE ELEZIONI TENUTESI IL 13 LUGLIO 2013 PER IL RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA´ DI ROVINJ-ROVIGNO

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno, održane 7. srpnja 2015. godine u velikoj sali Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m. Tita, s početkom u 10,30 sati.

Prisutni: Almir Bešić, Husein Burzić, Suad Salkić, Elvir Ahmetagić, Jasmin Osmić, Džemila Kuburaš, Elvira Begić, Ema Gaš, Bego Hodžić, Kadir Kenjar.
Odsutni: Zijada Kauković, Senada Čedić Tufek, Amela Avdić, Sulejman Harbaš, Dina Veselinović, svi opravdano.
Sjednici prisustvuju: Marino Budicin i Darinka Iskra.

Zapisničar: Rosalba Tošić.

Nakon što je zamjenik gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno, Marino Budicin, pozdravio novoizabrane članove Vijeća i  zaželio im uspjeh u radu Vijeća,  privremeni predsjedavatelj Husein Burzić  utvrđuje da sjednici prisustvuju 10 članova Vijeća, potrebna većina za donošenje pravovaljanih odluka.

Na  prijedlog privremenog predsjedatelja, članovi Vijeća jednoglasno usvajaju sljedeći

Dnevni red
  1. Utvrđivanje kvoruma i predsjedatelja sjednice,
  2. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
  3. Izbor predsjednika Vijeća. 

Ad-2.
Da bi se moglo pristupiti izboru predsjednika Vijeća, privremeni predsjedavatelj predlaže da se pristupi imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika Vijeća
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, s 10 glasova «za» izabrano je Povjerenstvo za provedbu postupka izbora predsjednika Vijeća u sastavu:

  1. Džemila Kuburaš, za predsjednicu,
  2. Bego Hodžić, za člana,
  3. Elvira Begić, za člana.

Nadalje privremeni predsjedavatelj navodi da, s osnova dogovora izabranih članova Vijeća, predlaže da se za predsjednika Vijeća izabere Suad Salkić.
Kako se predsjednik Vijeća bira tajnim glasanjem, svakom se vijećniku dodjeljuje glasački listić koji se popunjava na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg se glasuje. Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojega se nedvojbeno i sigurno može utvrditi za kojeg je kandidata član Vijeća glasovao. Izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća, tj. najmanje 8 glasova.

Određuje se stanka radi provedbe izbora za predsjednika Vijeća.

Ad-3.
Na poziv privremenog predsjedavatelja, predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika podnosi izvješće o rezultatima izbora predsjednika Vijeća. Izvješćuje  da je Povjerenstvo utvrdilo da je sa 9 važećih glasačkih listića.

za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno, izabran
Suad Salkić

Prije zaključenje sjednice novoizabrani predsjednik Vijeća zahvaljuje se zamjeniku gradonačelnika Marinu Budicinu na prisustvu i upućenim riječnima, te stručnoj službi Grada na pomoći.

Završeno u 10,47 sati.

Zapisničar                                                                          Gradonačelnik
Rosalba Tošić                                                                    Giovanni Sponza

Predsjednik Vijeća
Suad Salkić