REZULTATI GLASOVANJA S IZBORA ODRŽANIH DANA 7. SRPNJA 2015.g. ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ROVINJU-ROVIGNO

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno, održane 7. srpnja 2015. godine u prostorijama Zajednice Talijana u Rovinju-Rovigno, Trg Campitelli 1, s početkom u 9,00 sati.

Prisutni: Silvio Brunelli, Romina Curto, Sergio Ferrara, Susanna Godena, Simonetta Kercan, Ambretta Medelin, Orietta Moscarda Oblak, Sandro Petruz, Donald Schiozzi, Gianfranca Šuran, Silvana Turcinovich-Petercol, Ivetta Volčić Žufić, Tiziana Zovich Stanić.
Odsutni: Nives Giuricin i Paolo Paliaga, oba opravdano.
Sjednici prisustvuju: Marino Budicin, Darinka Iskra i Christina Golojka, novinarska La Voce del Popolo.
Zapisničar: Rosalba Tošić.

Nakon što je zamjenik gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno, Marino Budicin, pozdravio novoizabrane članove Vijeća i  zaželio im uspjeh u radu Vijeća,  privremena predsjedavateljica Ambretta Medelin  utvrđuje da sjednici prisustvuju 13 članova Vijeća, potrebna većina za donošenje pravovaljanih odluka.

Na  prijedlog privremene predsjedateljice, članovi Vijeća jednoglasno usvajaju sljedeći

Dnevni red
  1. Utvrđivanje kvoruma i predsjedatelja sjednice,
  2. Imenovanje povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
  3. Izbor predsjednika Vijeća,
  4. Izbor zamjenika predsjednika Vijeća.

Ad-2.
Da bi se moglo pristupiti izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, privremena predsjedavateljica predlaže da se pristupi imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, s 13 glasova «za» izabrano je Povjerenstvo za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća u sastavu:

  1. Ivetta Volčić Žufić, za predsjednicu,
  2. Romina Curto, za člana,
  3. Donald Schiozzi, za člana.

Nadalje privremena predsjedavateljica navodi da, s osnova dogovora izabranih članova Vijeća i rezultata izbora, predlaže da se za predsjednicu Vijeća izabere Gianfranca Šuran.
Kako se predsjednik Vijeća bira tajnim glasanjem, svakom se vijećniku dodjeljuje glasački listić koji se popunjava na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg se glasuje. Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojega se nedvojbeno i sigurno može utvrditi za kojeg je kandidata član Vijeća glasovao. Izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća, tj. najmanje 8 glasova.

Određuje se stanka radi provedbe izbora za predsjednika Vijeća.

Ad-3.
Na poziv privremene predsjedavateljice, predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika podnosi izvješće o rezultatima izbora predsjednika Vijeća. Izvješćuje  da je Povjerenstvo utvrdilo da je sa 13 važećih glasačkih listića

za predsjednicu Vijeća talijanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno izabrana
Gianfranca Šuran

Daljnje vođenje sjednice preuzima novoizabrana predsjednica Vijeća talijanske nacionalne manjine Gianfranca Šuran, koja se zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

Ad-4.
Predsjednica Vijeća Gianfranca Šuran predlaže da se za zamjenika predsjednice Vijeća izabere Sergio Ferrara.
Kako nije bilo drugih prijedloga, poziva predsjednicu Povjerenstva za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika da podijele glasački listić kako bi se pristupilo izboru tajnim glasanjem zamjenika predsjednice vijeća po istoj proceduri kao i za predsjednika Vijeća.

Određuje se stanka radi provedbe izbora za zamjenika predsjednice Vijeća.

Po izvršenom glasovanju predsjednica Povjerenstva podnosi izvješće o rezultatima izbora za zamjenika predsjednice Vijeća, te utvrđuje sa 13 važećih glasačkih listića

za zamjenika predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno izabran
Sergio Ferrara

Prije zaključenje sjednice predsjednica Vijeća zahvaljuje se zamjeniku gradonačelnika Marinu Budicinu na prisustvu i upućenim riječnima, te stručnoj službi Grada na pomoći.

Završeno u 9,30 sati.

Zapisničar                                                                          Gradonačelnik
Rosalba Tošić                                                                    Giovanni Sponza

Predsjednica Vijeća
Gianfranca Šuran