Accessibility icon

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 172/03, 144/10, 77/11) i članka 67. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik” broj 4/09), donosim

ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Rovinja-Rovigno

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Rovinj-Rovigno, u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama sukladno zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Informacije u smislu članka 1. ove Odluke utvrđene su u Katalogu informacija Grada Rovinja-Rovigno, koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Rovinju-Rovigno.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacija može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Matteottijev trg 2, 52210 Rovinj-Rovigno, može se dostaviti neposredno u pisarnicu Grada na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: pristup.informacijama@rovinj.hr .

Članak 4.

Ovlaštenik kojemu je omogućen uvid i preslika tražene informacije, dužan je nadoknaditi stvarne materijalne troškova uvida i preslika.

Stvarni materijalni troškovi koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama obračunavat će se u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. ostavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 38/11).

Naknada se uplaćuje u korist žiro-računa Grada Rovinja-Rovigno broj: 2340009-1837400006 Grad Rovinj-Rovigno Proračun, poziv na broj odobrenja:   68  7706 – OIB uplatitelja, svrha doznake: trošak izdavanja dokumenata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku” Grada Rovinja-Rovigno.

Klasa: 008-02/11-01/25
Urbroj: 2171-01-03-02-11-1
Rovinj-Rovigno, 9. rujna 2011.

Gradonačelnik
Giovanni Sponza