Službeni glasnik


 • 2-2019 - 19.02.2019

  Akti Gradonačelnika 

  •  Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu

   


 • 1-2019 - 30.01.2019

  Akti Gradskog vijeća 

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2019. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Okvirnog sporazuma o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
  • Odluka o sportskim građevinama
  • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
  • Odluka o komunalnim djelatnostima
  • Odluka o komunalnom doprinosu
  • Odluka o raspolaganju pokretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2018. godini
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene kao k.č. 8623/2 k.o. Rovinj na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za rekonstrukciju pristupne prometnice zone „Delfin“
  • Zaključak za otkup nekretnine označene kao k.č. 8649/1 k.o. Rovinj
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10161 K.o.Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Odluka o ukidanju nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9953/6 K.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava za upis pomorskog dobra
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plan i program aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2019. godinu

  Akti Gradonačelnika 

  • Plan nabave robe, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Plan prijema u službu za 2019. godinu

  Dodaci 

  • Okvirni sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2018. godini