Službeni glasnik


 • 7-2018 - 06.06.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Zaključak o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

  Akti Gradonačelnika 

  •  Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovigno
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” Rovigno
  • Odluka o zabrani uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
  • Odluka o zaštiti nepušača

 • 6-2018 - 22.05.2018

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok
  • Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Izmjene Pravilnika o službenim putovanjima


 • 5-2018 - 09.05.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju
  • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Rovinjsko Selo
  • Odluka o uređenju prometa unutar naselja Centener u Rovinju
  • Odluka o uređenju kružnog raskrižja u naselju Monfiorenzo u Rovinju
  • Odluka o dopuni prometne regulacije na raskrižju ulica Istarska – Pietra Kandlera – Giovanni Dapiran u Rovinju
  • Odluka o posebnim tehničkim mjerama za sigurnost pješaka u blizini škola i dječjih vrtića u Rovinju
  • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2017. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju šetališta ispred hotela „Park“ na nekretnini označenoj kao k.č. 10105/5 k.o. Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju šetališta i bazenske tehnike postojećeg bazena „Delfin“ na nekretnini označenoj kao k.č. 10105/4 k.o. Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju javne rasvjete Šetališta Vijeća EU
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9865/10 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9481 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđivanju teksta Aneks Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Klasa: 944-01/07-01/74, Ur.broj: 2171/01-3/03/07-15 od 13. prosinca 2007. godine sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno, kao prodavatelja i Maistra d.d. Rovinj, kao kupca
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č. 1747 k.o. Rovinjsko Selo)
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno“

  Akti Gradonačelnika 

  • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Komunalnog servisa d.o.o.

  •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci 

  •  Aneks Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Klasa: 944-01/07-01/74, Ur.broj: 2171/01-3/03/07-15 od 13. prosinca 2007. godine sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno, kao prodavatelja i Maistra d.d. Rovinj, kao kupca

 • 4-2018 - 21.03.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Rovinja-Rovigno  za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Zaključak o pristupanju Grada Rovinja-Rovigno Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2018. godini
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Citta’ di Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone u 2018. godini
  • Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu
  • Odluka o imenovanju Povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • Odluka o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare “Juraj Dobrila”
  • Odluka o imenovanju članova odbora za zaštitu na radu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2018. godini
  • Odluka o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
  • Prva dopuna Plana prijma u službu za 2018. godinu
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izlaganja umjetničkih slika i radova, fotografija, razglednica te izvornih rovinjskih i istarskih suvenira na javnoj površini
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjene i dopune usluga parkirališta

  Dodaci 

  • Nacrt Ugovora o korištenju prostora (Grad Rovinj-Rovigno i Muzej Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Prilog – naprave za izlaganje robe

   


 • 3-2018 - 07.02.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Statut Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2018. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trga u Rovinjskom Selu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika 

  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu

   


 • 2-2018 - 01.02.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017. – 2022. godine
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017. godini
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017. godini

  Akti Gradonačelnika

  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2018 godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

   


 • 1-2018 - 17.01.2018

  Akti Gradonačelnika 

  •  Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
  • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
  • Plan prijma u službu za 2018. godinu