Službeni glasnik


 • 3-2018 - 07.02.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Statut Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2018. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trga u Rovinjskom Selu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika 

  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu

   


 • 2-2018 - 01.02.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017. – 2022. godine
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017. godini
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017. godini

  Akti Gradonačelnika

  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2018 godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

   


 • 1-2018 - 17.01.2018

  Akti Gradonačelnika 

  •  Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
  • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
  • Plan prijma u službu za 2018. godinu