Službeni glasnik


 • 7-2017 - 31.07.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima
  • Odluka o gradskim porezima
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
  • Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu poslova Ureda i pravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. – 2016.godine
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2017.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2016.g.
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila» Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor» Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana ‘’Bernardo Benussi’’ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia „Neven” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2017.godine
  • Promet imovine
  • Promet imovine
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu

 • 6-2017 - 12.07.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
  • Odluka o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno

 • 5-2017 - 22.06.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva
  • Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, te utvrđivanje predsjedatelja sjednice do izbora predsjednika Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja – Rovigno

 • 4-2017 - 12.06.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o posebnom ispitu za vozače autotaksi vozila
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
  • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u gradu Rovinju-Rovigno
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju ovlaštenja za potpisivanje Elvisu Prencu

 • 3-2017 - 21.03.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju trećih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno s odredbama za provođenje
  • Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o.
  • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2017.g.
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 1 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 2 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 3 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja na području Grada Rovinja–Rovigno,
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za drugo polugodište 2016. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o nalazu Državne revizije o radu vijećnika Bruna Poropata
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Nagodbe u postupku izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije i izgradnje javne prometne površine – nerazvrstane ceste i parkirališta u zoni Saline u Rovinju-Rovigno, s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete
  • Promet imovine
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o izdavanju upozorenja, novčane kazne i obaveznog prekršajnog naloga te vođenja središnje evidencije prekršaja
  • Pravilnik o službenoj odjeći, iskaznici i oznaci komunalnog redara
  • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2017. godini
  • Odluka o kriterijima, mjerilima I načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2017. godini
  • Druge izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda gradskog vijeća i gradonačelnika

 • 2-2017 - 08.02.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2017.godinu

 • 1-2017 - 04.01.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan prijama u službu za 2017. god.