Za jednostavne i druge građevine i radove

Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (Narodne novine broj 79/14.,41/15. i 75/15.) određene su jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.

Neke od građevina koje se mogu graditi bez dozvole za gradnju su:

  • vrtna sjenica, slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m² na građevnoj čestici postojeće zgrade,
  • bazen tlocrtne površine do 100 m² na građevnoj čestici postojeće zgrade,
  • ograda visine do 1,6 m,
  • potporni zid visine do 1 m,
  • kiosk i slična građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m2 koja se postavlja na javnoj površini prema posebnoj odluci jedinice lokalne samouprave,
  • reklamni pano oglasne površine do 12 m² itd.

Pravilnikom su propisane, između ostalog, građevine odnosno radovi čijoj se gradnji može pristupiti bez dozvole za gradnju, ali na temelju glavnog projekta kao npr. radovi na postojećoj zgradi kojima se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao npr. prozori, vrata ili prozirni elementi pročelja. Za takve građevine izdaje se uporabna dozvola.