Upravne pristojbe za izdavanje akata o gradnji

Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) propisana je visina upravnih pristojbi koja se plaća prilikom izdavanja akata o gradnji te se u nastavku daje izvod iz propisanih tarifa:

Tar. br. 1 – Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske za koje nije propisana druga pristojba plaća se 20,00 kuna,
Tar. br. 2.
– Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba plaća se 50,00 kuna,

Napomena:

 1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje.
 2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba.

Tar. br. 3. – Na žalbu protiv rješenja plaća se 50,00 kuna,
Tar. br. 4.
– Za uvjerenja, ako nije drukčije propisano plaća se 20,00 kuna.
Tar. br. 62.

(1) Za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine za:

 1. obuhvat zahvata u prostoru do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km plaća se 10.000,00 kuna (obiteljske kuće i dr.)
 2. obuhvat zahvata u prostoru od 1 do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 1 do 5 km plaća se 15.000,00
 3. obuhvat zahvata u prostoru od 5 do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 5 do 10 km plaća se 20.000,00 kuna,
 4. obuhvat zahvata u prostoru preko 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine preko 10 km plaća se 25.000,00 kuna.

(2) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine:

 1. 1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja 0,25‰ s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 20.000,00 kuna
 2. 2. skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,25‰ s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 16.000,00 kuna
 3. 3. skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja 0,25‰ s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna
 4. 4. skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti 800,00 kuna (obiteljske kuće)
 5. 5. skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu 600,00 kuna.

(3) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu:

 1. 1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja 0,25‰ s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 20.000,00 kuna
 2. 2. skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,25‰ s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 16.000,00 kuna
 3. 3. skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja 0,25‰ s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna
 4. 4. skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti 800,00 kuna (obiteljske kuće)
 5. 5. skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu 600,00 kuna.

(4) Za izdavanje privremene uporabne dozvole i uporabne dozvole za dio građevine iz određene skupine iz stavka 3. točaka 1., 2. i 3. ovoga Tarifnog broja plaća se 25% iznosa propisanog u stavku 3. ovoga Tarifnog broja za tu skupinu.

(5) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine 600,00 kuna.

Napomena: Ako je zahtjev za izdavanje akata iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prostornoga uređenja, odnosno gradnje, iznos propisan ovim Tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.