Rok za dovršenje

Zakonom o gradnji (“Narodne novine” broj 153/2013) jasno je utvrđeno kako ovisno o skupini u koju je razvrstana, zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, biti dovršena u određenim rokovima.

  • zgrada 1. skupine (planirana Državnim prostornim planom) u roku od deset godina
  • zgrada 2. i 3. skupine (za koju se posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te ona za koju se utvrđuju posebni uvjeti) u roku od sedam godina
  • zgrada 4. skupine (za koju se utvrđuju uvjeti priključenja na infrastrukturu, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti) u roku od pet godina
  • zgrada 5. skupine (koja nije razvrstana u 1., 2.,3. ili 4.skupinu) u roku od tri godine.

Dakle, zgrade se razvrstavaju s obzirom na zahtjevnost postupka a ne s obzirom na njihovu bruto razvijenu površinu. Rokovi dovršetka gradnje počinju teći od dana prijave početka građenja, a ne odnose se na zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na propisane rokove.