Detaljni plan uređenja gospodarske zone Štanga

Štanga Štanga Štanga
Postojeće stanje Namjena Promet
Štanga Štanga Štanga
Telekomunikacije Energetika Vodoopskrba
Štanga Štanga Štanga
Odvodnja Plinoopskrba Detaljni uvjeti korištenja