Opće javne potrebe u školstvu

P 1026 Program:
OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU = 1.164.100,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Opće javne potrebe u školstvu planirani su u iznosu od 1.164.100,00 kn. U okviru Programa planirano je osam Aktivnosti, i to:

A 102601 – Aktivnost: Prijevoz učenika osnovnih škola = 450.000,00 kn
Iz ovih se sredstava financira prijevoz učenika osnovnih škola sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju učenika u osnovnim i srednjim školama iznosom od 450.00,00 kn.

A 102602 – Aktivnost: Grad prijatelj djece = 55.000,00 kn
Za potrebe provođenja aktivnosti u okviru akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ planirano je 55.000,00 kn čime se osigurava rad i realizacija programa  Dječjeg gradskog vijeća, te sredstva za godišnju članarinu Saveza društava Naša djeca.

A 102603 – Aktivnost: Unapređenje prehrane u osnovnim školama = 20.000,00 kn
U suradnji sa Zavodom za javnim zdravstvom tijekom 2016. godine uspostavljena je suradnja vezano za realizaciju programa pod nazivom „Unapređenje prehrane u  osnovnim školama na području grada Rovinja“.
Tom su prilikom organizirane radionice/predavanja za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola te će se nastavak programa u dijelu radionica nastaviti i u ovoj školskoj godini za učenike petih razreda te provesti i ostale aktivnosti prema preporukama Zavoda.
Nepravilna prehrana jedan je od glavnih rizičnih čimbenika za nastanak bolesti srca i krvnih žila. Prevencija kardiovaskularnih bolesti jedan je od devet definiranih županijskih javnozdravstvenih prioriteta. Usvajanje pravilnih prehrambenih navika je najvažnije u ranoj životnoj dobi. Osim na školsku djecu, ovim se Programom posredno djeluje i na roditelje, školsko osoblje, te na širu populaciju.
Za potrebe provođenja programa tijekom cijele 2017. godine planiran je iznos od 20.000,00 kn.

A 102604 – Aktivnost: Edukacije o samoniklom bilju = 4.100,00 kn
Edukacije o samoniklom bilju provode se u rovinjskim osnovnim školama već nekoliko godina, te su kroz ove edukacije učenici viših razreda upoznati o ljekovitosti i uporabi samoniklog bilja. Osim toga, program obuhvaća i radionice na kojima učenici izrađuju razne pripravke od primjerice lovora, koprive i dr. Za provedbu ovog programa planiran je iznos od 4.100,00 kn.

A 102605 – Aktivnost: Natjecanja učenika = 20.000,00 kn
Za natjecanja učenika prema kalendaru osnovnih škola na gradskoj razini, te sufinanciranje  sudjelovanja učenika na Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ planiran je iznos od 20.000,00 kn.

A 102606 – Aktivnost: Dječja ljetna kolonija = 190.000,00 kn
Sredstvima u iznosu od 190.000,00 kn financirat će se dječje ljetne kolonije koje se organiziraju tijekom ljetnih mjeseci, tj. za vrijeme školskih praznika. U organiziranju ovih kolonija uključene su udruge grada Rovinja, a program obuhvaća oko 500 djece uzrasta od 6 do 14 godina.
Program se organizira u periodu od druge polovice lipnja pa sve do sredine kolovoza te  svaki organizator planira i provodi program kroz dva tjedna u vremenu od 9.00 do 14.00 sati. U troškovima programa Grad participira na način da financira potreban broj voditelja, dok roditelji podmiruju troškove prehrane.

A 102607 – Aktivnost: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju = 370.000,00 kn
Grad Rovinj je zajedno sa partnerima istarskim gradovima Pulom, Porečom, Labinom, Umagom i Pazinom prijavio projektni prijedlog „Zajedno do znanja“ kojim su osigurani pomoćnici u nastavi za učenike osnovnih škola. Odobrenim projektom ostvareno je ukupno 1,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a stopa vlastitog financiranja iznosi 48,5%.
U rovinjskim je osnovnim školama osigurano ukupno 8 asistenata iz projekta dok je za troje učenika (iz svake škole po jedan) asistent osiguran iz sredstava Proračuna.
Planiranim iznosom sredstava  izvršile bi se obaveze s osnova sufinanciranja projekta „Zajedno do znanja“ kao i s osnova osiguravanja isplate plaća za troje asistenata u rovinjskim škola za što se sredstva osiguravaju isključivo iz proračuna grada Rovinja.
Također, unutar ovog iznosa dijelom su predviđena sredstva za (su)financiranje pomoćnika u nastavi u prvom polugodištu iduće školske godine.
Ne raspolažemo informacijama na koji će se način rješavati potrebe za angažman asistenata i kakve će biti potrebe stoga ne možemo precizno utvrditi potrebna sredstva. Za očekivati je da će se planirani iznos izmjenama i dopunama proračuna mijenjati.

A 102608 – Aktivnost: Potpore drugim obrazovnim ustanovama = 55.000,00 kn
Planiranim sredstvima u iznosu od 55.000,00 kn osiguravaju se potpore rovinjskim srednjim školama za aktivnosti koje se odvijaju već duži niz godina, kao što su primjerice Godišnjak maturanata, potvrđivanje statusa Eko škole, maturalne zabave i ostale aktivnosti tijekom godine sukladno potrebama škola.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Opći cilj: kvalitetna integracija djece sa teškoćama, omogućavanje školama realizaciju različitih aktivnosti, poticanje i omogućavanje sudjelovanja učenika na natjecanjima, poticanje aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici, organizirano provođenje slobodnog vremena djece
Posebni cilj: osiguravanje dodatnih standarda u školama, poticanje rada sa djecom
Pokazatelj uspješnosti: uspješna integracija djece sa poteškoćama, zadovoljenje potreba škola, te postignuti uspjesi i rezultati, cjelovitost i provedivost programa

P 1036 Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU = 6.564.591,00 kn
Rashodi za izvršenje programa Djelatnost ustanova u osnovnom školstvu planirana su u iznosu od 6.564.591,00 kn. U okviru Programa planirano je dvadeset Aktivnosti, devet Tekućih projekata i tri Kapitalna projekta koje će provesti proračunski korisnici – osnovne škole.

Grad Rovinj-Rovigno osnivač je triju osnovnih škola, OŠ Jurja Dobrile, TOŠ – SEI  «Bernardo Benussi» i OŠ Vladimira Nazora, te je slijedom toga u obvezi osigurati istima sredstva za redovite izdatke sukladno pedagoškim standardima.

Prihodi s osnova financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu ostvaruju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i potpore izravnanja iz državnog proračuna. Dio sredstava za podmirenje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva podmiruju se na teret izvornih prihoda Proračuna iz razloga što su utvrđeni minimalni standardi, odnosno prihodi po toj osnovi nedostatni za redovito funkcioniranje.

Proračunski korisnik 11453: TOŠ – SEI  Bernardo Benussi = 1.470.150,00 kn
Talijanska osnovna škola – Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“  Rovinj-Rovigno je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u upisnik ustanova osnovnog školstva za potrebe pripadnika nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kojeg vodi nadležno ministarstvo. Škola izvodi nastavu i obavlja djelatnost na talijanskom jeziku
Školsko područje obuhvaća školske obveznike cijelog Grada Rovinj -Rovigno, a u područnom odjelu u Balama, obveznike tog kraja. Nije došlo do socio-ekonomskih, kulturnih i drugih značajnih promjena koje bi utjecale na rad u školi.

Rad škole odvija se u dvije zgrade:

 • matična škola u Rovinju, u Omladinskoj ulici 20 – za učenike od I-VIII razreda
 • područna škola u Balama, u ulici DomenicoCernecca 3 – za učenike od I. do IV. razreda (dva kombinirana odjeljenja)

Nastava, redovna, izborna, dodatna, dopunska i sve izvannastavne aktivnosti odvijaju su se u petodnevnom radnom tjednu i u jednoj smjeni. Uz nastavu u školi se učenicima nudi rad u produženom boravku.
Školu polazi 138 učenika u 11 razrednih odjeljenja (8 redovitih, 2 kombinirana i 1 posebni) . Planiramo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće mijenjati narednih godina, ali će to uglavnom ovisiti o broju upisanih učenika u 1. razred u rujnu 2017. godine.

A 103601 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije = 385.150,00 kn
Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se slijedeći rashodi:

 • materijalni troškovi prema opsegu programa  107.000,00
 • nabava pedagoške dokumentacije 8.700,00
 • energenti 93.000,00
 • troškove zakupa objekata za nastavu tjelesne kulture 103.500,00
 • zdravstvene preglede zaposlenih 9.250,00
 • usluge tekućeg i investicijskog održavanja 63.700,00

A 103602 – Aktivnost: Produženi boravak djece u školi = 345.230,00 kn
Sredstvima gradskog proračuna u iznosu od 255.000,00 kn osigurava usluga produženog boravka za djecu nižih razreda. U školi djeluju dvije grupe, te su stoga osigurana sredstva za isplatu plaća za dva zaposlenika sa pripadajućim pravima iz radnog odnosa. Pored navedenog, osigurava se 400,00 kn mjesečno po grupi za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine.
U područnom objektu u Balama organiziran je za učenike od 1. do 4. razreda produženi boravak u kojem je zaposlena jedna učiteljica na nepuno radno vrijeme od 32 sata tjedno. Za navedeno općina Bale osigurava 90.230,00  kn.

A 103603 – Aktivnost: Školski odbor = 27.000,00 kn
Planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova.

T 103601 – Tekući projekt: Digitalizacija arhive = 20.000,00 kn
Planirani iznos osigurava se za program za digitalno vođenje arhive i sređivanje arhivske građe u školi.

A 103604 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole = 498.900,00 kn
Proračunskim sredstvima u iznosu od 20.000,00 kn osigurava se provođenje aktivnosti škole prema iskazanim potrebama. Neke od predloženih aktivnosti jesu: tisak školskog lista „Scriviamo insieme“, troškovi izrade lutaka za lutkarsko kazalište, međunarodne razmjene, troškovi vanučioničke nastave).
Vlastitim prihodima u iznosu od 478.900,00 kn škola  pruža uslugu prehrane učenika u školskoj kuhinji, ugošćavanja grupa učenika, financiraju se izleti učenika, škola sudjeluje na natjecanjima i manifestacijama u organizaciji Talijanske unije i dr.
Također je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potrebe stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini zatražena suglasnost za angažiranje tri osobe. Iznos od 33.000,00 kn biti će potreban za uplatu doprinosa za obvezno osiguranje.

T 103602 – Tekući projekt: Projekt prehrane učenika = 39.000,00 kn
Zaklada „Hrvatska za djecu“ provodi projekt kojim osigurava pokriće troškova školske prehrane djece u školskoj godini 2016./2017. i to za skupinu djece u potrebi koja pohađaju osnovnu školu u jednoj od devet hrvatskih županija, čija vrijednost indeksa razvijenosti je veća od 75 % prosjeka Republike Hrvatske. Među ovim županijama je i Istarska županija, odnosno ovim projektom obuhvaćena su djeca svih istarskih osnovnih škola.
Grad Rovinj-Rovigno se uključio u ovaj projekt na način da osigurava njegovu provedbu te je sukladno uputama i kriterijima Zaklade informacija o mogućnosti korištenja besplatnih obroka u školskoj kuhinji upućena svim roditeljima osnovnih škola.
Nakon prikupljene dokumentacije kojom se dokazuje da  obitelj udovoljava postavljenim kriterijima utvrđen je konačan broj učenika koji će u ovoj tekućoj školskoj godini koristiti mogućnost besplatnog obroka.16 učenika TOŠ Bernardo Benussi ostvarilo je pravo na besplatnu prehranu u  školskoj kuhinji.

K 103601 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora= 105.000,00 kn
U planu je proračunskim sredstvima od 35.000,00 kn nabava informatičke opreme u zbornici i uredima te nabava namještaja u učionicama. Također se planira nabava klima uređaja i opreme za kuhinju.
Obzirom na potrebu, planira se nabava projektora i projekcijskih platna.
Očekuje se potpora Talijanske Unije u vidu donacije knjiga, didaktičke opreme i opreme za učionice. Također se sredstvima Općine Bale u iznosu od 12.000,00 kn planira nabaviti računalo i nova ploča za učionice.

T 103603 Tekući projekt: Pomoćnici „Zajedno do znanja“ – 49.870,00 kn
Iz nenadležnog proračuna Grada Pule  koji  je prijavitelj  projektnog prijedloga „Zajedno do znanja“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda planira se u 2017.godini ostvariti 49.870 kn prihoda za  plaće i doprinose na plaće kao i za ostale rashode za zaposlene te prijevoz na posao i s posla za 1  pomoćnika u nastavi za učenika s poteškoćama u razvoju. Njegova je osnovna zadaća pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

Proračunski korisnik 11461: OŠ Vladimira Nazora – 2.026.741,00 kn
Osnovna škola Vladimira Nazora–Scuolaelementare „Vladimir Nazor“  je osnovnoškolska ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja učenika od 1.-8. razreda, ali i šestogodišnje osnovno glazbeno obrazovanje. Nastava je organizirana u jednoj smjeni (ujutro), a Glazbeni odjeli u pravilu rade samo poslijepodne kroz petodnevni radni tjedan.
Škola obavlja svoju djelatnost prema: Nastavnom planu i programu za osnovnu školu u redovitoj nastavi, a u Glazbenom odjelu prema  Nastavnom planu i programu za glazbene i plesne škole, a oba je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2006., te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2016./2017.
Školu polazi  ukupno 350 učenika u 24 odjela matične škole (redovita i glazbena) te jednim područnim glazbenim odjelom. Planira se rastući broj učenika u redovitom i glazbenom obrazovanju.

A 103605 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije = 431.300,00 kn
Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se slijedeći rashodi:

 • materijalni troškovi prema opsegu programa 181.700,00
 • nabava pedagoške dokumentacije 5.700,00
 • energenti 140.000,00
 • zdravstvene preglede zaposlenih 18.000,00
 • usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.600,00

A 103606 – Aktivnost: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 85.186.00 kn
Ovime se osigurava provođenje dostignutih standarda nastave tjelesne i zdravstvene u školi. Iz ovih se sredstava isplaćuje plaća i ostali rashodi koji proizlaze iz radnog odnosa jednog zaposlenika u nepunom radnom vremenu.

A 103607 – Aktivnost: Produženi boravak djece u školi = 397.475,00 kn
Ovim se sredstvima osigurava usluga produženog boravka za djecu nižih razreda. U školi djeluju 3 grupe, te su stoga osigurana sredstva za isplatu plaća za 3 zaposlenika sa pripadajućim obavezama po toj osnovi. U okviru ovih sredstava osigurava se plaća kuharice na pola radnog vremena zbog organizacije ručka za potrebe polaznika produženog boravka.

A 103608 Aktivnost: Školski psiholog = 119.970,00 kn
Nastavlja se sa financiranjem rada  školskog psihologa te se time školi omogućava zadržavanje standarda po pitanju potrebnog broja stručnih suradnika.

A 103609 – Aktivnost: Školski logoped = 125.437,00 kn
Logoped u punom radnom vremenu zaposlen je u ovoj osnovnoj školi, ali je na raspolaganju i ostalim školama na području grada Rovinja. U školi je uređen i opremljen logopedski kabinet kako bi se rad sa djecom  mogao što kvalitetnije provoditi.

A 103610 – Aktivnost: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 14.123,00 kn
Ovime se osigurava  400,00 kn mjesečno po grupi produženog boravka za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine, kao i troškovi prijevoza na i s posla za zaposlenike u produženom boravku i stručne suradnike prema aktima koji se primjenjuju za ostale zaposlenike u školi.

A 103611 – Aktivnost: Školski odbor = 16.000,00 kn
Planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova.

T 103603 – Tekući projekt: Digitalizacija arhive = 20.000,00 kn
Planirani iznos osigurava se za program za digitalno vođenje arhive i sređivanje arhivske građe u školi.

A 103612 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole =472.200,00kn
Planiranim sredstvima iz gradskog se proračuna osigurava 23.000,00 kn za provođenje aktivnosti škole prema iskazanim potrebama. Neke od predloženih aktivnosti jesu: Nazorov mikrofon, izložba učeničkih radova u Zavičajnom muzeju, tisak školskog lista „Galeb“, izvanučionička nastava i dr.).

Planira se prihod od 385.200 kn od uplata roditelja za prehranu učenika u školskoj kuhinji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju (24.000,00 kn) te 25.000,00 kn iz donacija koje će se koristiti za aktivnosti škole.
Također se očekuje iznos od 15.000,00 kn iz županijskog proračuna za županijska natjecanja učenika te za aktivnosti iz projekta „Institucionalizacije zavičajne nastave IŽ“.

T 103605 – Tekući projekt: Projekt prehrane učenika = 37.000,00 kn
Iz projekta Zaklade „Hrvatska za djecu“ osigurat će se besplatna prehrana u školskoj kuhinji za 21 učenika OŠ Vladimira Nazora.

K 103602 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 35.000,00 kn
Prema iskazanim potrebama škole planirana su sredstva za nabavku knjiga za školsku knjižnicu, namještaja za jednu učionicu, pametne ploče te za kompletiranje računala s projektorima i projekcijskim platnima.

A 103613 – Aktivnost : Glazbeno obrazovanje – 148.800,00 kn
Od participacije roditelja za Glazbeni odjel planira se realizirati iznos od 148.800,00 kn koji će se koristiti za pokriće materijalnih i financijskih rashoda, te dijelom za nabavu potrebene glazbene opreme i namještaja za prostor Glazbenog odjela.

T 103606 Tekući projekt: Pomoćnici „Zajedno do znanja“ – 124.250,00 kn
Iz nenadležnog proračuna Grada Pule  koji  je prijavitelj  projektnog prijedloga „Zajedno do znanja“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda planira se u 2017.godini ostvariti 124.250,00kn prihoda za  plaće i doprinose na plaće kao i za ostale rashode za zaposlene te prijevoz na posao i s posla za tri  pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju. Njihova je osnovna zadaća pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

Proračunski korisnik 11470: OŠ Jurja Dobrile = 3.067.700,00 kn
OŠ Jurja Dobrile – SE „Juraj Dobrila“ je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. – 8. razreda. U matičnoj školi nastava je na niže razrede organizirana u dvije smjene (jutarnja i poslijepodnevna), a za više u jutarnjoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan. U Područnoj školi Rovinjsko Selo nastava se izvodi  u jutarnjoj smjeni za učenike 1. i 2. razreda. 3. i 4. razredi se izmjenjuju jedan tjedan ujutro, a jedan poslije podne. U Područnoj školi Bale svi učenici pohađaju nastavu ujutro.
Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2016./2017.
U školskoj godini 2016./2017. školu polazi 549 učenika u 24 odjela matične škole, u područnoj školi Rovinjsko Selo polazi 42 učenika u 4 odjela, te u područnoj školi u Balama polazi 29 učenika u 3 odjela. Planira se da broj učenika neće padati.

A 103614 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije = 1.008.000,00 kn
Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se slijedeći rashodi:

 • materijalni troškovi prema opsegu programa 295.000,00
 • nabava pedagoške dokumentacije 3.000,00
 • energenti 370.000,00
 • troškove zakupa objekata za nastavu tjelesne kulture 223.000,00
 • zdravstvene preglede zaposlenih 29.000,00
 • usluge tekućeg i investicijskog održavanja 88.000,00

A 103615 – Aktivnost: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 53.000,00 kn
Ovime se osigurava provođenje dostignutih standarda nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školi. Iz ovih se sredstava isplaćuje plaća i ostali rashodi koji proizlaze iz radnog odnosa jednog zaposlenika u nepunom radnom vremenu od 17,5 sati tjedno.

A 103616 – Aktivnost: Produženi boravak djece  u školi = 632.000,00 kn
Sredstvima iz gradskog proračuna u iznosu od 470.000,00 kn osigurava usluga produženog boravka za djecu nižih razreda. U školi djeluju četiri grupe, od kojih tri u matičnoj školi i jedna u područnom objektu u Rovinjskom Selu. Stoga su osigurana sredstva za isplatu plaća za 4 zaposlenika sa pripadajućim obavezama po toj osnovi.
Ustanova organizira uslugu produženog boravka i u područnom objektu u Općini Bale. Potrebna sredstva u iznosu od 162.000,00 kn za rad produženog boravka osigurava Općina. Općina Bale sufinancira trošak prehrane za četvero učenika u iznosu od 22.600,00 kn i 20% od ukupnog troška energenata tj.plina u iznosu od 23.892,00 kn.

A 103617 – Aktivnost: Školski psiholog = 130.000,00 kn
Nastavlja se sa financiranjem rada školskog psihologa te se time školi omogućava zadržavanje standarda po pitanju potrebnog broja stručnih suradnika.
Psiholog obavlja poslove psihologijske obrade učenika, individualni i grupni radu s učenicima, poslove profesionalne orijentacije, sudjeluje u radu školske komisije za obradu učenika, sudjeluje u realizaciji Školskog preventivnog programa te obavlja  ostale poslove u djelokrugu rada školskog psihologa.

A 103618 – Aktivnost: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 21.000,00 kn
Ovime se osigurava  400,00 kn mjesečno po grupi produženog boravka za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine, kao i troškovi prijevoza na i s posla za zaposlenike u produženom boravku i stručne suradnike prema aktima koji se primjenjuju za ostale zaposlenike u školi.

A 103619 – Aktivnost: Školski odbor = 20.000,00 kn
Planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova.

T 103607 – Tekući projekt: Digitalizacija arhive = 20.000,00 kn
Planirani iznos osigurava se za program za digitalno vođenje arhive i sređivanje arhivske građe u školi.

A 103620 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole = 884.000,00 kn
Planiranim sredstvima  u iznosu od 36.000,00 kn osigurava se provođenje aktivnosti škole prema iskazanim potrebama. Neke od predloženih aktivnosti jesu: tisak školskog lista, prijevoz učenika iz Rovinjskog Sela na nastavu TZK, stručne ekskurzije učenika, posjet HNK u Rijeci i dr.
Vlastite prihode u iznosu od 848.000,00 kn škola ostvaruje iz uplata roditelja za prehranu učenika u školskoj kuhinji, za osiguranje učenika, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar školskog kurikuluma (ekskurzije, terenske nastave, kazalište i dr.). Isti se koriste za realizaciju spomenutih aktivnosti i usluga. Škola je uključena u EU projekte Erasmus+ te se planira iznosom od 64.000,00 kn provedba planiranih aktivnosti u sklopu projekata.

T 103608 – Tekući projekt: Projekt prehrane učenika = 58.000,00 kn
Iz projekta Zaklade „Hrvatska za djecu“ osigurat će se besplatna prehrana u školskoj kuhinji za 22 učenika OŠ Jurja Dobrile.

K 103603 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 86.000,00 kn
Prema iskazanim potrebama škole planirana su sredstva za namještaj u učionicama i uredskim prostorijama, nastavnu i računalnu opremu za učionice, opremu za školsku kuhinju.

Očekuju se donacije poduzeća, obrta i građana u iznosu od 16.000,00 kn koja će se koristiti za nabavu nastavne i računalne opreme za učionice te 10.000,00 kn za nabavu knjižnog fonda.

T 103609 Tekući projekt: Pomoćnici „Zajedno do znanja“ – 155.700,00 kn
Iz nenadležnog proračuna Grada Pule  koji  je prijavitelj  projektnog prijedloga „Zajedno do znanja“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda planira se u 2017.godini ostvariti 155.700,00kn prihoda za  plaće i doprinose na plaće kao i za ostale rashode za zaposlene te prijevoz na posao i s posla za četiri  pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju. Njihova je osnovna zadaća pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Opći cilj: uspostaviti sustav kvalitete obaveznog odgoja i obrazovanja sukladno pedagoškim standardima, osiguravanje dodatnih standarda (produženog boravka, stručnih suradnika).
Posebni cilj: osiguravanje kvalitetnih uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa škola, te dodatnih usluga i sadržaja za učenike, posebice nižih razreda osnovne škole za vrijeme radnog vremena roditelja.
Pokazatelj uspješnosti: redovito podmirivanje rashoda škola, nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa,  dostupnost dodatnih usluga,  realizirane dodatne aktivnosti škola.