Opće javne potrebe u predškolstvu

P 1025 – Program:
OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU = 240.000,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Opće javne potrebe u predškolstvu planirani su u iznosu od 240.000,00 kn. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, i to:

A 102501 –  Aktivnost: Odgojno obrazovne aktivnosti = 40.000,00 kn
Iz navedenih sredstava sufinanciraju se pojedini programi predškolskih ustanova kao što su primjerice dječji zbor, dječja olimpijada, vatrogasna olimpijada, radionice za djecu, tiskanje časopisa, usavršavanje odgajatelja  i sl.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Opći cilj: razvoj projekata koji potiču socio-kulturni razvoj djece
Posebni cilj: poticanje djece za uključivanje u sportske i kulturne aktivnosti
Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi u  planiranom razdoblju

A 102502 – Aktivnost: Obilježavanje Dječjeg tjedna i Božićno-novogodišnjih blagdana = 200.000, 00 kn
Povodom Dječjeg tjedna organiziraju se kazališne predstave te kino projekcije namijenjene djeci predškolske i školske dobi, kao i zajednički program koji se održava na gradskom trgu.
Iz ovih se sredstava financira i tradicionalna nabavka poklon paketa za djecu  od navršene 1. godine života do zaključno 4. razreda osnovne škole povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, kao i prigodni program koji prethodi podjeli paketa za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: organizacija edukativnih sadržaja (kazališne predstave, kino projekcije), zabavno animacijski sadržaji uz prigodno darivanje djece
Posebni cilj: društveno-kulturni razvoj djece
Pokazatelj uspješnosti: planirani obuhvat djece, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju

P 1035 – Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU = 19.755.699,00 kn
Rashodi za izvršenje Programa Djelatnost ustanova u predškolstvu planirani su u iznosu od 19.755.699,00 kn.
U okviru Programa planirano je deset Aktivnosti, dva Tekuća projekta i dva Kapitalna projekta koje provode proračunski korisnici DV i jaslice Neven i TDV–GI Naridola.

Proračunski korisnik 34547:  Dječji vrtić i jaslice „Neven“ = 15.736.000,00 kn
Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice Neven Rovinj-Rovigno – IstituzioneprescolareGiardino e nidod’infanzia “Neven” Rovinj – Rovigno osnovana je od strane Grada Rovinja, općina Kanfanar i Bale za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.
Temeljem Zakona ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/09,107/07 i 94/2013.), djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Ustanovi ostvaruje se kroz provođenje programa odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu polaznike.
Sa 1.rujnom 2016. godine u pedagošku 2016./2017. godinu upisano je 576 djece, od toga 130 djece jasličke dobi u osam odgojnih skupina i 446 vrtićke dobi u dvadeset odgojnih skupina.
Rad je organiziran u 28 odgojnih skupina u 8 objekata od čega 6 objekata na području grada Rovinja sa ukupno 24 odgojne skupine,1 objekt u općini Kanfanar sa 2 odgojne skupine i 1 objekt u općini Bale sa jednom odgojnom skupinom. U svim odgojnim skupinama provodi se 10-satni program.

A 103501 – Aktivnost: Redovan rad predškolske ustanove = 14.786.000,00 kn
Planirani iznos namijenjen je za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih. Ustanova zapošljava 93 zaposlenika, od kojih 84 rade na području grada Rovinja, 6 u područnom objektu u Kanfanaru i 3 u Balama. Iz gradskog se proračuna za plaće zaposlenih osigurava iznos od 10.224.000,00 kn.
Osim proračunskih sredstava Grada Rovinja ustanova se financira iz proračuna Općina Bale (3 radnika i dio plaća zaposlenih u zajedničkoj službi)  i Kanfanar (6 radnika i dio plaća zapoeslih u zajedničkoj službi). Općine ukupno osiguravaju za ovu namjenu 1.352.000,00 kn.
Vlastita sredstva ostvaruju se iz uplata roditelja korisnika usluga, kamata kao i povremenih donacija. Planirana vlastita sredstva u iznosu od 3.210.000,00 kn biti će utrošena za materijalno režijske troškove, troškove prehrane djece, stručno usvršavanje radnika, njegu i skrb djece te ostalih izdataka koji nastaju poslovanjem ustanove.

A 103502 – Aktivnost: Upravno vijeće = 37.000,00 kn
Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama.

A 103503 – Aktivnost: Pomoćnici za djecu sa teškoćama u razvoju = 155.000,00 kn
U skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je uključivanje djece s teškoćama u razvoju (inkluzija).
Osnovna uloga uključivanja djece u vrtić je socijalizacija i kontakt s vršnjacima. Stručni tim vrtića je na osnovu praćenja djece uočio odstupanja u psihofizičkom razvoju kod 9 djece za većinu kojih je navedeno potvrđeno i kroz tijela vještačenja. Valja naglasiti da se boravak te djece planira u skraćenom vremenu, a da bi njihov boravak u odgojnoj skupini bio što kvalitetniji, kako za njih tako i za ostalu djecu, potrebno je angažirati pomagača u grupi. U tu je svrhu planiran iznos od 155.000,00 kn prema iskazanim potrebama i obračunu ustanove za pomagače koji će biti angažirani ugovorom o  djelu.

A 103504 – Aktivnost: Program predškole= 23.000,00 kn
Nadležno Ministarstvo osigurava posebnom Odlukom sredstva za provedbu programa predškole koja se ustanovama doznačuju putem proračuna Osnivača.

T 103501 – Tekući projekt: Područni objekt Lamanova= 65.000,00 kn
Planirana sredstva osigurana su u svrhu ispunjenja financijskih obveza sukladno ugovoru o zakupu prostora područnog objekta na Lamanovi koji djeluje od 2012. godine. Mjesečna zakupnina iznosi 5.375,00 kn.

T 103502 – Tekući projekt: Adaptacija matične kuhinje i gospodarskog prostora = 350.000,00 kn
Adaptacijom prostora matične kuhinje DV i jaslice Neven u iznosu od 350.000,00 kn omogućit će implementacija HACCAP sustava. U 2017. godini odradila bi se druga faza radova započeta tijekom ove godine.
U naredne dvije godine planira se treća faza uređenja kuhinjskog i gospodarskog dijela u matičnom objektu gdje će se stvoriti uvjeti za opskrbu gradskim plinom pa bi se u skladu s time izvršila prilagodba kotlovnice i prilagodba opreme u kuhinjskom prostoru novim trošilima. Također se planira uređenje kuhinje u područnom objektu Mondelaco. Naime, u tom objektu već više godina djeluje treća odgojna skupina djece u bivšem prostoru osnovne škole. Veći broj djece i kapacitet objekta nije u skladu s prijašnjim rješenjem kuhinje za distribuciju hrane. Kako u objektu postoji odgovarajući prostor planira se preurediti za potrebe kuhinje i time poboljšati uvjete rada u skladu sa HACCAP sustavom.

K 103501 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 320.000,00 kn
Planira se opremanje kuhinjskog prostora, iznosom od 235.000,00 kn nakon druge faze  adaptacije potrebnom opremom (konvektomat, friteza, RF stolovi, i dr.).
U PO Valbruna planira se opremanje manje praonice sa perilicom, sušilicom i ostalom opremom  za dnevne potrebe objekta te manja dopuna namještaja u odgojnim skupinama za stari dio objekta. Za navedeno je planiran iznos od 85.000,00 kn.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada u predškolskim ustanovama
Posebni cilj: kvaliteta usluge boravka djece u predškolskim ustanovama, implementacija HACCAP sustava
Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece u predškolskim ustanovama, realizacija planirane adaptacije i opremanja prostora vrtića

Proračunski korisnik 34522: Talijanski dječji vrtić – GI „Naridola“ = 4.019.699,00 kn
Talijanski dječji vrtić – Giardino d’infanzia „Naridola“ je ustanova osnovana od strane Grada Rovinja-Rovigno za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.
U ustanovi djeluje 5 odgojnih skupina, od kojih 2 jasličke i 3 vrtićke, te jedna u područnom odjeljenju u Balama. Ukupno je u pedagoškoj 2016./2017. godini upisano 110 djece, a provodi se 10 satni program.

A 103505 – Aktivnost: Redovan rad predškolske ustanove = 3.833.679,00 kn
Planirani iznos iz gradskog proračuna od 2.675.405,00 kn namjenjen je za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju radne odnose i prava koja proizlaze iz istih. U ustanovi je zaposleno ukupno 24 djelatnika, od kojih 22 u Rovinju i 2 u Balama.
Ustanova ostvaruje prihode i iz Općine Bale u iznosu od 420.674,00 kn iz kojih se financira plaća dvoje zaposlenika te 1/6 troškova zaposlenih u zajedničkoj službi vrtića.
Iz sredstava uplata roditelja korisnika usluga u iznosu od 680.600,00 kn podmiruju se svi materijalni i režijski troškovi, prehrana djece  te ostali izdaci ustanove. Također se očekuje donacija talijanske vlade preko Talijanske unije u iznosu od 22.000,00 kn u vidu knjiga i didaktičkih sredstava.
Dio ovih rashoda planira se podmiriti iz prenesenog viška iz ranijih godina u iznosu od 35.000,00 kn.

A 103506 – Aktivnost: Upravno vijeće = 37.000,00 kn
Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama.

A 103507 – Aktivnost: Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju = 35.000,00 kn
Ustanova je iskazala potrebu za angažmanom jednog pomagača u grupi obzirom da je u vrtić uključeno jedno dijete sa poteškoćama u razvoju. Obrazloženje ove aktivnosti je iznijeto kod DV i jaslica Neven, a sredstva su planirana na bazi angažmana pomagača ugovorom o djelu obzirom na vrijeme boravka djeteta u vrtiću.

A 103508 – Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina = 82.500,00 kn
Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača.

A 103509 – Aktivnost: Program predškole = 5.120,00 kn
Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa predškole. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača.

A 103510 – Aktivnost: Program za djecu s poteškoćama = 6.400,00 kn
Nadležno Ministarstvo posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu s poteškoćama. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača.

K 103502 – Kapitalni projekt: Opremanje arhive = 20.000,00 kn
Sukladno propisima kojima se uređuje način čuvanja arhivske građe ustanove, odnosno stvaratelji arhivske građe dužni su na propisan način voditi brigu o istome. Slijedom toga prostor arhive ustanove potrebno je opremiti i urediti sukladno važećim propisima. Planira se nabava polica, izrada zaštitne rešetke na prozoru i nabava željeznih vrata.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
Opći cilj: osiguravanje uvjeta rada u predškolskim ustanovama
Posebni cilj: kvaliteta usluge boravka djece u predškolskim ustanovama, uređenje arhive i propisano čuvanje građe
Pokazatelj uspješnosti: obuhvat djece u predškolskim ustanovama, realizacija planiranog uređenja/opremanja arhive