Pomoći roditeljima

Prehrana

Pravo na podmirenje punog iznosa troškova prehrane (marenda, odnosno, marenda i ručak za djecu uključenu u program dnevnog boravka u školi) organizirane u školskoj kuhinji ostvaruje korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Pravo na subvenciju 50% troškova prehrane mogu ostvariti roditelji-skrbnici za djecu – učenike osnovnih škola na području grada Rovinja ako je kod tih roditelja-skrbnika ostvaren uvjet prihoda poseban uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Ostvarena prava vrijede za razdoblje tekuće školske godine.

Posebni programi:

Prehrana Zaklada „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ provodi projekt kojim osigurava pokriće troškova školske prehrane djece u školskoj godini 2016./2017. i to za skupinu djece u potrebi koja pohađaju osnovnu školu u jednoj od devet hrvatskih županija, čija vrijednost indeksa razvijenosti je veća od 75 % prosjeka Republike Hrvatske. Među ovim županijama je i Istarska županija, odnosno ovim projektom obuhvaćena su djeca svih istarskih osnovnih škola.

Preduvjeti za ostvarivanje prava na pokriće troškova školske prehrane su:

 • da je dijete polaznik nekog od 8 (osam) razreda jedne od navedenih rovinjskih osnovnih škola;
 • da obitelj u kojoj živi dijete nije za to dijete ostvarilo niti koristi potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za školsku godinu 2016./2017;
 • da dijete i/ili obitelj za to dijete nije ostvarila niti koristi istu ili sličnu potporu, odnosno pravo po nekoj drugoj osnovi;
 • da obitelj u kojoj živi dijete ima prosječni mjesečni prihod ostvaren u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. kolovoza 2016. godine koji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna po članu zajedničkog kućanstva.

Prihod zajedničkog kućanstva kumulativno podrazumijeva i obuhvaća sljedeće:

 • prosječna mjesečna neto plaća, odnosno naknada s osnove zaposlenja, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;
 • mirovina (sa zaštićenim i drugim dodacima na mirovinu), naknada mirovine ili novčana naknada u prosječnom mjesečnom iznosu, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;
 • dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja te dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala dohodak od osiguranja drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak, ostvaren u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;
 • naknada plaće za vrijeme bolovanja te rodiljna i roditeljska novčana potpora, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;

Dokazna dokumentacija sastoji se od sljedećeg:

 • tiskana ili elektronička preslika djetetovog Rodnog lista (ne može biti starija od šest mjeseci) kad dijete živi s roditeljima, tj. preslika Rješenja o skrbništvu (donosi nadležni CZSS ili nadležni sud) kad dijete živi kod zakonskog skrbnika, tj. preslika Rješenja o posvojiteljstvu (donosi nadležni CZSS), tj. preslika Odluke nadležnog CZZS ili Odluke nadležnog suda u izvanparničnom postupku kad dijete živi kod udomitelja (donosi nadležni CZSS ili nadležni sud), a pri čemu elektronička preslika podrazumijeva ispis iz sustava e-građani;
 • tiskana ili elektronička preslika Domovnice (može biti starija od šest mjeseci) za dijete i/ili jednog od roditelja (odnosno jednog od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) hrvatskog državljanina, a pri čemu elektronička preslika podrazumijeva ispis iz sustava e-građani;
 • izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o sastavu zajedničkog kućanstva u kojem živi dijete, koju potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja);
 • potvrda o nezaposlenosti i trajanju nezaposlenosti za one članove zajedničkog kućanstva koji su nezaposleni (izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje);
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za one članove zajedničkog kućanstva koji su nezaposleni, a nisu prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje;
 • potvrda o visini mirovine (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), odnosno naknade mirovine ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini, za one članove zajedničkog kućanstva koji su umirovljenici, odnosno koji ostvaruju naknadu mirovine (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta);
 • izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću o visini ostvarenih neto dohodaka i drugih dohodaka za razdoblje 01.01.2016.-31.08.2016. za svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva starijeg od 15 (petnaest) godina, zajedno sa svim dostupnim dokazima takvih dohodaka (npr. platne liste, IP obrasci, potvrde poslodavca, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te potvrdu Porezne uprave o visini prihoda za prvih 6 mjeseci 2016. godine) (izjavu potpisuju svi članovi zajedničkog kućanstva stariji od petnaest godina);
 • potvrda o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora u tijeku prethodne kalendarske godine za one članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od HZZO te rodiljnih  i roditeljskih potpora (izdaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta);
 • izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom se potvrđuje da obitelj u kojoj živi dijete nije ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za dijete/djecu za školsku godinu 2016./2017., a koju izjavu potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja);
 • izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom se potvrđuje da dijete i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) za dijete, nije prethodno ili istovremeno po nekoj drugoj osnovi iz bilo kojeg drugog izvora ostvarilo/o pokriće cjelokupnih ili dijela troškova školske prehrane u školskoj godini 2016./2017., a koju izjavu potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja);

Dokaznu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 16. rujna 2016. godine tajništvu škole

Obveze roditelja tijekom školske godine:

U svrhu nadzora i kontrole namjenskog korištenja financijskih sredstava, roditelj (odnosno zakonski skrbnik, posvojitelj ili udomitelj) dužan je Osnovnoj školi dostaviti dvije potpisane Potvrde roditelja (na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta) kojom potvrđuje da je njegovo dijete pravovremeno konzumiralo školsku prehranu u svim predviđenim obrocima tijekom svih radnih dana u datom polugodištu, a tijekom kojih je pohađalo nastavu;

Obitelji koje ostvaruju pravo na 100 % – tnu subvenciju prehrane djece u školama temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb obraćaju se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Rovinja-Rovigno.