26.01.2018

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA ROVINJA-ROVIGNO NA KORIŠTENJE UDRUGAMA