Opće javne potrebe u kulturi

P 1027 Program:
OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI = 2.212.000,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Opće javne potrebe u kulturi planirani su u iznosu od 2.212.000,00 kn. U okviru Programa planirano je šest Aktivnosti, i to:

A 102701 – Aktivnost: Gradske kulturno-zabavne manifestacije = 248.000,00 kn
Iz ovih sredstava osigurava se financiranje gradskih kulturno-zabavnih manifestacija tijekom godine kao što su karneval, Dan grada, Glazbeni poučak, Etnofilm festival u organizaciji ustanova u kulturi, a koje se održavaju pod pokroviteljstvom Grada.
Konačni raspored sredstava odredit će se posebnim Zaključkom nakon donošenja proračuna.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika i gostiju Grada Rovinja
Posebni cilj: realizacija programa  u cilju obilježavanja značajnijih datuma i prigoda tijekom godine, te programa koji se već dugi niz godina održavaju u Rovinju
Pokazatelj uspješnosti: cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju

A 102702 – Aktivnost: Posebne gradske aktivnosti = 660.000,00 kn
Iz ovih sredstava  planira se financiranje programa koji se realiziraju tijekom godine, a koji imaju za cilj upotpuniti ponudu kulturnih događanja u cilju zadovoljenja potreba građana i gostiju.
Programi koji će se financirati iz ovih sredstava odnose se na glazbeno scenske manifestacije i festivale, književne skupove, manifestacije vizualnih umjetnosti.
Dio sredstava koji se tradicionalno osiguravao za programe organizacija civilnog društva biti će predmetom javnog natječaja koji će se provesti nakon donošenja proračuna.
Ovim sredstvima financirat će se i božićno novogodišnji program, kulturni program u ljetnim mjesecima koji se održavaju pod pokroviteljstvom Grada.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika i gostiju
Posebni cilj: upotpunjavanje ponude  kulturnih događanja tijekom cijele godine
Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi tijekom godine

A 102703 – Aktivnost: Izdavaštvo = 170.000,00 kn
Iz ovih sredstava financiraju se pojedini izdavački projekti kao što su zbirke pjesama, stručni časopisi, CD-i,  i sl.  po  prijavama  pojedinaca i pravnih osoba koji su nositelji tih projekata.
Ujedno iz ovih sredstava Grad samostalno planira izdavanje dva izdavačka projekta, od kojih bi jedno bilo posvećeno rovinjskoj komunalnoj palači i njenoj freski a drugo se odnosi na slikovnicu namijenjenoj djeci o rovinjskoj povijesnoj starogradskoj jezgri.

Sadržaj knjižice o rovinjskoj komunalnoj palači:

  • prvo poglavlje posvećeno bi bilo povijesti komunalne palače od njenih početaka (1308.) do danas (ustvari do restauriranja I. kata odnosno stare gradske vijećnice);
  • drugo poglavlje govorilo bi o restauraciji stare rovinjske vijećnice;
  • treće poglavlje dalo bi umjetničku analizu freske iz 1584., jednu od rijetkih istarskih renesansnih freski profanog karaktera;
  • uz tridesetak raznih ilustracija (crno bijelih i u boji).
  • Sikovnica o rovinjskoj povijesnoj jezgri bi trebala uz adekvatni literarno-književni tekst, sastavljen na osnovi postojećih povijesnih prikaza i sinteza rovinjske starogradske jezgre, približiti odnosno ispričati djeci tematiku starogradske jezgre i njenih glavnih povijesnih, urbanističko-umjetničkih i društveno-kulturnih sadržaja i znamenitosti.

Oba izdanja tiskala bi se na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: poticanje izvornosti i kreativnosti
Posebni cilj: omogućavanje sugrađanima, autorima, izdavanje svojih djela, te podrška izdavačkim projektima od posebnog značaja
Pokazatelj uspješnosti: broj dodijeljenih potpora i izdanih publikacija

A 102704 – Aktivnost: Programi udruga iz područja kulture i umjetnosti = 1.030.000,00 kn
Ovim sredstvima financirat će se rad Centra za povijesna istraživanja, rad povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa udruga iz područja kulture i umjetnosti i tehničke kulture, te aktivnosti udruga na području kulture i umjetnosti.
17. ožujka 2015. godine stupila je na snagu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uredbu su dužni primjenjivati davatelji financijskih sredstava koji prihode ostvaruju iz javnih izvora. Uredba izričito propisuje obavezu objave natječaja nakon donošenja proračuna, odnosno određivanje prioriteta financiranja (programa i aktivnosti).
Sukladno raspoloživim sredstvima planiran je okvirni iznos od 1.030.000,00 kn za financiranje programa udruga u kulturi i umjetnosti.
Sredstva su namijenjena za financiranje institucionalne podrške, odnosno programa udruga na području kulture i umjetnosti, za financiranje zaštite kulturne baštine, kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam, ostale izvedbene i vizualne umjetnosti.

A 102705 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 9.000,00 kn
Uz iznos koji će se po natječaju/natječajima dodjeljivati udrugama planirani su financijski resursi za provedbu natječajnog procesa, odnosno za rad povjerenstva koje će ocjenjivati pristigle prijave na natječaj. Planirana sredstva iznose 9.000,00 kn.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: ostvarivanje raznih aktivnosti i programa udruga čiji je cilj promicanje kulturnih vrijednosti
Posebni cilj: poticanje kontinuiranog rada udruga, te time i uključivanje  građana u razne aktivnosti udruga
Pokazatelj uspješnosti: dodijeljene potpore i realizirane aktivnosti

A 102706 – Aktivnost: Centar za povijesna istraživanja Rovinj-Rovigno = 95.000,00 kn
Osnovan je 1968. godine na inicijativu Talijanske Unije za Istru i Rijeku (danas Talijanska Unija), kako bi istraživao i prezentirao povijest autohtone talijanske nacionalne zajednice na prostoru njenog povijesnog obitavanja. Uz to, temeljna je tematika  njegovog istraživačkog djelovanja regionalna povijest Istre, Rijeke, Kvarnera i  područja bivše Mletačke Dalmacije. Centar na talijanskom jeziku, sa sažecima na hrvatskom i slovenskom jeziku, objavljuje i serije (do 2015. oko 300 svezaka): Atti, CollanadegliAtti, Quaderni, Monografi, Documenti, Ricerchesociali, Etnia, Fonti te bilten La Ricerca.
Znanstvena knjižnica Centra posjeduje više od 110.000 svezaka i potpuno je informatizirana. Od  1995. ima status Depozitarne knjižnice Vijeća Europe, s posebnom sekcijom o ljudskim pravima i pravima manjina te o zaštiti okoliša. Vrijedna je i zbirka zemljopisnih, topografskih i vojnih karata te crteža, slika i veduta od 15. stoljeća do  danas.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: realizacija planiranih aktivnosti ustanove
Posebni cilj: podrška znanstveno-istraživačkom radu ustanove
Pokazatelj uspješnosti: provedene planirane aktivnosti ustanove

P 1028 Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI = 43.000,00 kn
Rashodi za izvršenje Programa Javne potrebe u tehničkoj kulturi planirani su u iznosu od 43.000,00 kn. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost:

A 102801 – Aktivnost: Programi udruga tehničke kulture = 43.000,00
Ovim sredstvima financirat će se, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, programi udruga čije je područje djelovanja tehnička kultura.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: ostvarivanje aktivnosti udruga tehničke kulture
Posebni cilj: poticanje inovativnosti i kreativnosti građana
Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi udruga

P  1037 – Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI = 7.864.280,00 kn
Rashodi za izvršenje Programa Djelatnost ustanova u kulturi planirani su u ukupnom iznosu od 7.864.280,00 kn. U okviru Programa planirano je trinaest Aktivnosti i pet Kapitalnih projekata koje provode proračunski korisnici – ustanove u kulturi.

Proračunski korisnik 37994: Zavičajni muzej Grada Rovinja – Rovigno = 4.098.080,00 kn
Zavičajni muzej grada Rovinja je ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima i Zakonu o ustanovama.
Djelatnost Muzeja obuhvaća: sustavno prikupljanje, čuvanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesti do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, dokumentiranje muzejske građe, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predstavljanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti kulturnih dobara.

A 103701 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi = 1.728.155,00 kn
Ovim sredstvima osiguravaju se rashodi za plaće i ostala davanja s osniva radnog odnosa za ukupno 10 zaposlenih djelatnika ustanove, od kojih je četiri sa stručnim zvanjima (kustos arheolog, viši kustos voditelj likovnih zbirki i galerijske djelatnosti, kustos voditelj povijesnih i etnografskih zbirki i diplomirani knjižničar), muzejski tehničar, tri zaposlenika na pomoćno tehničkim poslovima, administrativna tajnica i ravnatelj.
Iz ovih sredstava osiguravaju se sredstva za materijalne rashode u kojima je ugrađen iznos od 30.000,00 za vođenje knjigovodstva ustanove.

A  103702 – Aktivnost: Upravno vijeće = 34.000,00 kn
Planiranim sredstvima isplaćuju se naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade određena je posebnom Odlukom.

A 103703 – Aktivnost: Posebni programi ustanove = 860.300,00 kn
Djelatnost muzeja realizira se kroz nekoliko strukovnih odjela: Odjel arheologije, Odjel umjetnosti, Odjel povijesti, Odjel etnografije, muzejska knjižnica i djelatnost muzejske pedagogije.
Pored sredstava gradskog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn, Ustanova planira realizirati 660.300,00 kn vlastitih sredstava.
Odjel Povijesti i Etnologije veliku pažnju tijekom 2017 posvetiti će zaštiti muzejske građe: restauriranju predmeta iz etnografskih zbirki  te restauraciji knjige troškova gradnje zvonika crkve sv. Eufemije. Obaviti će se digitalizacija građe iz zbirke fotografija i zbirke rukopisa.
Likovni odjel  u segmentu galerijske djelatnosti prirediti će tradicionalne likovne manifestacije: Likovnu koloniju Rovinj, Rovinj Art Program te „Grisiju 2017“. Studentski kamp Grisia 2017. dovodi u Rovinj mlade umjetnike sa Akademija likovnih umjetnosti iz Osijeka, Zagreba, Rijeke, Ljubljane i Venecije.
Priprema se nekoliko samostalnih izložbi, posebnu pažnju privući će „Pariški opus“ Bruna Mascarellija koji će gostovati i u Leonbergu.
Arheološki odjel će u 2017. godini obaviti dva sondažna istraživanja na lokalitetima Mongrižej i Moncastellier. Istovremeno će se nastaviti sa prikupljanjem i pripremom dokumentacije vezane uz nalazište „Monkodonja i Monsego“.
Knjižnica i odjel Muzejske pedagogije svoju djelatnost vezuju uz aktivnosti drugih odjela ustanove, pribaviti će se dostupna pisana građa o zavičaju i organizirati radionice, predavanja i susrete sa korisnicima, posebno učenicima rovinjskih osnovnih škola i vrtića u upoznavanju tradicije, starih umijeća i znanja o zavičajnim temama.
Svi odjeli usmjereni su na sakupljanje nove građe, kompletiranju zbirki: otkupima i donacijama. Istovremeno će se raditi na osiguravanju uvjeta čuvanja građe i sanacijama prostora u kojima muzej djeluje.

A 103704 – Aktivnost: Arheološko nalazište Moncodogno= 35.000,00 kn
Planiranim sredstvima se vodi briga o održavanju arheološkog nalazišta što je povjereno Arheološkom odjelu ustanove.

A 103705 – Aktivnost: Grisia i Lokovna kolonija = 75.000,00 kn
Poseban interes Likovnog odjela predstavlja briga o manifestacijama Grisia i Likovna kolonija za što se tradicionalno posebno izdvajaju proračunska sredstva.

K 103701 – Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje prostora = 1.015.625,00 kn
Prema iskazanoj potrebi ustanove planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za nadogradnju videonadzora u svrhu zaštite i povećanja sigurnosti objekta,  nabavku informatičke opreme te opreme za povijesni odjel.
Dodatna sredstva u iznosu od 15.000,00 kn za opremanje očekuju se iz državnog i/ili županijskog proračuna dok će ustanova iz vlastitih prihoda uložiti 55.625,00 kn u tu svrhu.
Zgrada muzeja (palača Califfi) i prostori unutar gabarita susjednih objekata koji su u funkciji muzeja iziskuje potrebu za uređenjem i rekonstrukcijom kako bi se poboljšali uvjeti čuvanja muzejske građe, korištenja sadržaja za posjetitelje, stvorili uvjeti za realizaciju suvremenog stalnog postava. Konzervatorski odjel u Puli izvođenje radova uvjetovao je izradom konzervatorskog elaborata. U tu svrhu osigurano je 100.000,00 kn. Ustanova je prijavila potrebu za financiranje na natječaje Ministarstva kulture i Istarske županije. Informaciju o sredstvima iz ostalih izvora imat ćemo početkom 2017. godine. Sukladno prijavi planirano je iz tih izvora 815.000,00 kn.
Iznosom od 100.000,00 kn (su)financirala bi se izrada konzervatorskog elaborata

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Zakon o  muzejima i Zakon o knjižnicama
Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti, realizacija programa ustanova u kulturi, te zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rovinja
Posebni cilj: povećanje standarda usluge ustanove, zaštita građe i dostupnost javnosti, stručna obrada predmeta, predstavljanje umjetnika, zaštita baštine
Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa ustanove u planiranom razdoblju

K103702 Kapitalni projekt: Arheološki park – 350.000,00 kn
Projekt Monkodonja i Monsego započeo je 1997.  godine s ciljem iskopavanja gradine radi stjecanja spoznaja o organizaciji i načinu života u  brončanodobnom naselju. To je prvi puta da se izvelo tako opsežno istraživanje na jednom gradinskom  lokalitetu.
Gradina se ne nalazi na znamenitom popisu koji je početkom 20. stoljeća sastavio Carlo Marchesetti. Otkrili su je arheolozi arheološkog muzeja iz Pule Boris Bačić i Branko Marušić. Uočen je njezin značaj i odmah se krenulo u istraživanja koja su trajala par godina.  Sustavna arheološka istraživanja ponovo se pokreću 1997.  godine i traju sve do 2008.  godine na kojima sudjeluju: Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität iz Berlina, odjel za arheologiju sveučilišta u Ljubljani, Arheološki muzej Istre u Puli i Zavičajni muzej grada Rovinja. U istraživanje su bili uključeni studenti iz više od 10 različitih zemalja.
Usporedo s iskopavanjima krenulo se i sa rekonstrukcijama istraženih i otkrivenih građevina i time je gradina postala prezentabilan lokalitet.
Krajnji cilj ovog projekta je uređenje arheološkog parka i izgradnja muzeja  sa svim pratećim sadržajima. Osim održavanja lokaliteta  muzej bi se bavio sustavnim predstavljanjem brončano dobnog razdoblja Istre kroz stalne i povremene izložbe,  edukacijskim  aktivnostima i radionicama eksperimentalne arheologije.
Radi se o višegodišnjem projektu kojeg je ustanova prijavila na natječaj Ministarstva kulture te se očekuje odluka o istome.

Proračunski korisnik 34491: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno – 2.600.200,00 kn
Pučko otvoreno učilište osnovano je 1955. godine u cilju rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja. Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta obuhvaća: obrazovanje, kulturu, glazbene i likovne sadržaje, predavanja, radionice i sl. Aktivnosti ustanove odvijaju se u nekoliko prostora: kazalištu A. Gandusio, Domu kulture, Multimedijalnom centru te po potrebni na ostalim gradskim lokacijama.

A 103706 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi = 1.572.000,00 kn
Sredstvima u iznosu od 1.234.000,00 osigurava se isplata plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa za ukupno devet zaposlenika.
Iz ovih sredstava osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, te održavanje opreme i objekata kojima ustanova upravlja.
Ustanova planira ostvariti prihod od 100.000,00 kn s osnova najma prostora kojima upravlja a isti će se koristiti za pokriće materijalnih i režijskih troškova.

A 103707 – Aktivnost: Upravno vijeće = 19.000,00 kn
Planiranim sredstvima isplaćuju se naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade određena je posebnom Odlukom.

A 103708 – Aktivnost: Posebni programi ustanove = 517.000,00 kn
Svoje programe Ustanova će realizirati  kroz glazbeno-scensku, kino-prikazivačku i obrazovnu  djelatnost.
Pored sredstava gradskog proračuna u iznosu od 390.000,00 kn ustanova planira ostvariti vlastite prihode od prodaje ulaznice za kazališne predstave, donacija te potpora državnog i županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 127.000,00 kn.
Obrazovna djelatnost nastavit će organizirati tečajeve jezika kroz dva ciklusa, kreativne radionice, te tečajeve i programe profesionalnog usavršavanja verificiranih od strane Ministarstva. U svojoj će ponudi i dalje imati tečajeve informatike, tjelovježbi i sl., a organizirat će se razni seminari i stručna predavanja. Planira se dodatno povećanje verificiranih programa stručnog osposobljavanja te promocija istih. Također, u planu su ljetne kreativne radionice za mlade.
Ustanova će u vlastitim prostorima organizirati cjelogodišnje i povremene kreativne radionice za građanstvo kao što su Rukamano, cjelogodišnja radionica crtanja.

Od siječnja do lipnja i od listopada do prosinca organizirat će se mjesečno 4 kazališna gostovanja (2 za odrasle, 1 za djecu, 1 za mlade (s posebnim naglaskom na lutkarsko kazalište). Ustanova će se uključiti u međunarodni program „Noć kazališta“.
Učilište nastavlja s cjelogodišnjom kazališnom radionicom za mlade s ciljem educiranja kazališne publike te s ciljem realiziranja vlastite kazališne produkcije
Za ljetne mjesece se planira poseban program kazališnih predstava na otvorenom prilagođen svim uzrastima pri čemu će se voditi računa da jezik ne predstavlja barijeru.
Osim filmskih projekcija, filmski program obuhvaća i provedbu projekta filmske edukacije „Sedmi kontinent“ koji je namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola.
Poseban filmski program realizirao bi se na lokaciji Ljetne pozornice Monte u srpnju i kolovozu. Za projekcije bi se koristila  postojeća digitalna oprema.

Pored navedenih, POU organizira i posebne programe poput Rovinj Spring Jazz-a, Glazbenog poučka, Božićnog sajma knjiga, Malog sajma starina.
Ustanova će biti nositelj organizacije manifestacija koje su već tradicionalne u našem gradu, kao što su  Dan grada, Kulturno ljeto, obilježavanje Dječjeg tjedna, programi povodom Božića i Nove godine i dr.

A 103709 – Aktivnost: Dani Antuna Šoljana = 52.000,00 kn
Pučko otvoreno učilište u suradnji sa Društvom hrvatskih književnika i Gradskom knjižnicom organizirat će program XXII. Dana Antuna Šoljana.
Pored sredstava iz gradskog proračuna u iznosu od 35.000,00 kn, planira se ostvariti potpora Ministarstva kulture i Istarsek županije.

K 103703 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 60.000,00 kn
Prema iskazanim potrebama ustanove planirana su sredstva za nabavku oglasnih vitrina koje će se postaviti na gradskim lokacijama, nabavku opreme za rasvjetu te opreme za ljetno kino (stolice, projekcijska kabina) kako bi se što kvalitetnije realizirali programi na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci.
Od ukupnog iznosa od 60.000,00 kn, 40.000,00 kn se osigurava iz gradskog proračuna dok će se preostalih 20.000,00 kn uložiti u nabavku opreme iz vlastitih prihoda.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama
Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti, realizacija programa ustanova u kulturi, te zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rovinja
Posebni cilj: poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti kroz programe kulturnih sadržaja, te obogaćenje kulturne ponude sa kvalitetnim sadržajima
Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa ustanove u planiranom razdoblju, broj posjetitelja programa ustanove, broj polaznika obrazovnih programa ustanove

A 103710 Aktivnost: Kinoprikazivačka djelatnost – 200.200,00 kn
Najveći dio sredstava se troši za najam filmova (120.000,00 kuna) dok se ostatak sredststava koristi za materijalno režijske troškove (električna energija, gorivo za službeni auto, uredski materijal, poštarina za slanje filmova, materijal za čišćenje i dr.)

A1037111 Aktivnost: Obrazovna djelatnost – 180.000,00 kn
Prihodi koji se ostvaruju iz obrazovne djelatnosti  najvećim se dijelom troše za plaćanje profesora i voditelja radionica, kao i za nabavku literature, promidžbu i tiskanje promo materijala, uredskog materijala,  sitnog inventara i dr.

Proračunski korisnik 42215: Gradska knjižnica Matija Vlačić Ilirik = 1.166.000,00 kn
Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ djeluje kao samostalna ustanova od 2006. godine.
Gradska knjižnica ostvaruje slijedeće djelatnosti: nabavlja knjižničnu građu, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe te protok informacija, obrađuje, čuva i štiti knjižničnu građu te provodi mjere zaštite knjižnične građe, organizira književne programe te obavlja i ostale poslove sukladno Zakonu i Statutu.
Gradska knjižnica ima u sastavu: odjel beletristike, dječji odjel, odjel stručne literature, odjel periodike, odjel književnosti na stranim jezicima, odjel s AV-građom, 2 čitaonice, 24 mjesta za individualan rad, od čega 5 mjesta za rad pomoću računala.

A 103712 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi = 978.000,00 kn
Ovim sredstvima osigurava se isplata plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa za ukupno pet zaposlenika (tri diplomirana knjižničara, ravnatelja i tajnicu).
Iz ovih sredstava osiguravaju se sredstva za materijalne rashode.
Za dio materijalnih rashoda Ustanova koristi vlastite prihode u iznosu od 25.000,00 kn.

A 103713 – Aktivnost: Posebni programi ustanove = 10.000,00 kn
Ustanova organizira u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem književni program „Pisac u prolazu“.

K 103704 – Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe = 173.000 kn
Ustanova tijekom godine nabavlja novu knjižnu građu što se financira sredstvima proračuna Grada Rovinja-Rovigno (52.000,00 kn), ali i iz sredstava Ministarstva kulture, vlastitih sredstava ustanove te donacija.

K 103705 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 5.000,00 kn
Planiranim sredstvima nabavit će se informatička oprema prema iskazanoj potrebi ustanove.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o knjižnicama, Zakon o ustanovama
Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti, realizacija programa ustanove te zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rovinja
Posebni cilj:  povećanje standarda usluge u ustanovama kulture
Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa (održane književne manifestacije) ustanove u planiranom razdoblju, broj upisanih članova i posjetitelja