Redirecting to http://www.rovinj-rovigno.hr/komunalni-sustav/raspolaganje-gradskom-imovinom/zakonske-odredbe-i-propisi/