Komunalni doprinos

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Odsjek za komunalno gospodarstvo
Kontakt osoba: Ksenija Jeromela Žibert
Tel. 052/805-212
e-mail: ksenija.jeromela.zibert@rovinj-rovigno.hr

Što je to komunalni doprinos?

Komunalni doprinos prihod je proračuna jedinica lokalne samouprave. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su isključivo sufinanciranju gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture (u jednakim postotcima) za:

  1. javne površine
  2. nerazvrstane ceste
  3. groblja
  4. javnu rasvjetu Visina komunalnog doprinosa ovisi o zoni u kojoj se nalazi objekt, o volumenu građevine koja se gradi.

Visina komunalnog doprinosa kojeg plaća investitor ovisi o tome da li se radi o novogradnji ili rekonstrukciji.

Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. Komunalni doprinos obračunava se u skladu sa obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Obujam građevine koja se gradi na građevnoj čestici utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, na temelju podataka utvrđenih iz projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevne dozvole.

Obujam građevine računa se prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma (Nar. nov. br. 136/06, 90/10 I 111/10).

Jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi određuje se za pojedine zone u gradu i to:

NAMJENA I ZONA II ZONA
1 m3 obiteljske kuće do 400 m2 s najviše tri stana 90kn/m3 70kn/m3
1 m3 ostalih građevina stambene namjene 138,28kn/m3 120kn/m3
1 m3 poslovnog prostora proizvodne namjene 100kn/m3 70kn/m3
1 m3 poslovnog prostora ostale namjene 138,28kn/m3 120kn/m3

Prilikom donošenja rješenja o komunalnom doprinosu za rekonstrukciju stambenog objekta, iznos komunalnog doprinosa po m3 umanjuje se za 10%.

Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa želi komunalni doprinos uplatiti jednokratno odobrava mu se popust od 20%.