Komunalna naknada

Što je to komunalna naknada?

Komunalna naknada prihod je proračuna jedinica lokalne samouprave, te spada u namjensku naknadu koju plaćaju svi građani, te fizičke i pravne osobe. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

 1. održavanje javnih površina,
 2. održavanje nerazvrstanih cesta,
 3. javna rasvjeta,
 4. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 5. odvodnja atmosferskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje),
 6. održavanje groblja i krematorija,
 7. ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značenja

Pored navedenih djelatnosti komunalna naknada može se koristiti i za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja te financiranje vatrogasne djelatnosti.

Tko plaća komunalnu naknadu?

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

 1. stambenog prostora,
 2. poslovnog prostora,
 3. garažnog prostora,
 4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 5. neizgrađenog građevnog zemljišta.

Svi obveznici plaćanja komunalne naknade dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene podataka isto prijaviti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i opće poslove, koji je ovlašten te podatke prikupljati i provjeravati.

Zahtjev za promjenu/prijavu obveznika plaćanja komunalne naknade

Grad Rovinj-Rovigno kontinuirano vrši ažuriranje baze podataka obveznika plaćanja komunalne naknade. U odnosu podataka iz postojeće evidencije i stvarnoga stanja uočen je značajan nesrazmjer u vrijednostima površina na području Grada Rovinja-Rovigno. Kako bi se komunalna naknada zadužila sukladno važećoj Odluci o komunalnoj naknadi i kako bi građani plaćali istu prema stvarnoj površini prostora, molimo Vas da ukoliko niste obveznik plaćanja iste, ispunite sljedeći obrazac i dostavite ga u Upravni odjel.

Od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor privremeno se mogu osloboditi:

 1. obveznici koji su Rješenjem Centra za socijalnu skrb utvrđeni kao korisnici pomoći za uzdržavanje
 2. obveznici koji ostvaruju pomoć Grada za podmirenje troškova stanovanja sukladno gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi
 3. obveznik ili dijete obveznika koji ostvaruje ostala prava u sustavu socijalne skrbi, a utvrđenih temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb uz uvjet oslobađanja do najviše ukupne korisne površine kojom se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe kako slijedi:
  • do 35 m2 korisne površine za jednu osobu sa uvećanjem od 10 m2 za svaku daljnju osobu u kućanstvu,
  • do 42 m2 korisne površine za osobe sa invaliditetom sa uvećanjem od 10 m2 za svaku daljnju osobu u kućanstvu,

Na pisani zahtjev obveznika, koji dostavi odgovarajući dokaz za oslobađanje po točkama 1., 2. i 3., nadležni Upravni odjel donosi Rješenje o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za razdoblje od dvije (2) godine.

Zahtjev za privremeno oslobođanje od komunalne naknade

 

PRIJAVA, UTVRĐIVNAJE I PROMJENA OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE

Kontakt osoba: Ksenija Jeromela Žibert
Tel. 052/805-212
e-mail: komunalna.naknada@rovinj-rovigno.hr
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Odsjek za komunalno gospodarstvo

PROVJERA DUGOVANJA I NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE

Kontakt osoba: Jelena Kercan
Tel. 052/805-225
e-mail: jelena.kercan@rovinj-rovigno.hr
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda
Odsjek za naplatu prihoda