Javne površine

Javne površine na području Grada Rovinja-Rovigno definirane su Odlukom o komunalnom redu
(Službeni glasnik br. 11/16) i Odlukom o javnim površinama (Sl. glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 8/06, 1/08, 2/08, 5/10, 10/14, 4/15 i 8/15).

Javnim površinama smatraju se ulice, ceste, trgovi, parkirališta, pločnici, tržnice na malo te ostale
površine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, a koje su u javnoj upotrebi sukladno dokumentima
prostornog uređenja.

U cilju zadovoljavanja potreba stanovništva i proširivanja turističke ponude, javne površine mogu se
koristiti za:

  • postavu naprave (štand, pult, kiosk ili sl.)
  • postavu ugostiteljske terase
  • postavu reklamne table
  • organiziranje jednokratne manifestacije (promocije, promidžbe, snimanje i sl.)

Javne površine za postavu kioska, naprava, reklamnih tabli ili panoa, kao i za korištenje u svrhu
ugostiteljskih terasa daje na privremeno korištenje Gradonačelnik, po podnesenom zahtjevu.
Zahtjevi za korištenje javnih površina podnose se Gradonačelniku putem Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i opće poslove.

Zahtjev za korištenje javne površine (za 1., 2., 3., 4.) možete preuzeti – ovdje.

Sukladno Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik br. 5/95, 6/04, 2/05, 1/08 i 5/10), javne površine mogu se koristiti i za privremenu postavu skela, građevinskog materijala te prekopavanje javne površine za što je potrebno dobiti posebno odobrenje koje izdaje nadležni upravni odjel po zahtjevu.

Zahtjev za prekopavanje javne površine možete preuzeti – ovdje.
Zahtjev za privremenu postavu skele/materijala možete preuzeti – ovdje.

Informacije: 052/805-218