Javne površine

Odlukom o javnim površinama (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 12/17) određuju se: uvjeti i način korištenja javnih površina, postupak dodjele javnih površina na korištenje, prava i obveze korisnika javne površine, zone i visina poreza na korištenje javne površine, nadzor te prijelazne i završne odredbe.

Javnim površinama upravlja u ime Grada Rovinja-Rovigno gradonačelnik.
Javna površina može se dodijeliti na privremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi.

Javne površine mogu se dodijeliti na privremeno korištenje za postavu pokretnih objekata i to za:

  1. postavu ugostiteljskih terasa s pratećom opremom (stolovi, stolice, klupe, suncobrani, tende, podloga, vitrine, vaze za cvijeće i slično),
  2. postavu tipskih kioska ili sličnih objekata (do maksimalno 15m2 tlocrtne površine),
  3. postavu naprava za prodaju roba i/ili usluga (štand, klupa, pult, kolica, stalak i sl.),
  4. postavu samostojećih reklamnih panoa (samostojeći panoi do 12m2 i panoi na građevini do 12m2), reklamnih tabli i ormarića, putokaza, reklamnih ograda, totema, i slične opreme
  5. postavu privremenih montažnih objekata i opreme (bina, šatora i sl.) za potrebe odvijanja različitih kulturnih, sportskih, glazbenih, turističkih i drugih manifestacija, promocija, snimanja, skupova, prezentacija, sajmova, ulične zabave i glazbe i sl.,
  6. postavu ostalih objekata za različite namjene prema zaključku Gradonačelnika.

Za dodjelu javne površine na korištenje, pravne ili fizičke osobe podnose zahtjev.
Zahtjev se podnosi na službenom obrascu upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Plan javnih površina za 2018. godinu

Informacije: 052/805-212 ili ando.saina@rovinj-rovigno.hr