Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) i odredbe članka 69. Statuta Grada Rovinja – Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno» br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

I.
Donosim Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan savjetovanja).
U Planu savjetovanja navedeni su opći akti čije se donošenje planira tijekom 2017. godine, a za koje će se prije njihova donošenja provesti savjetovanje s javnošću.
Plan savjetovanja u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka.

II.
Zadužuju se upravni odjeli Grada Rovinja-Rovigno za provođenje Plana savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09) te Statuta Grada Rovinja-Rovigno.

III.
Zadužuje se Ured gradskog vijeća i gradonačelnika za objavu ovog Zaključka i Plana savjetovanja na internetskim stranicama Grada Rovinja-Rovigno, u Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno te za organiziranje tehničke prilagodbe gradskih internet stranica za provođenje savjetovanja s javnošću za akte navedene u Planu savjetovanja.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Giovanni Sponza

Dostaviti:

 • Svi upravni odjeli Grada Rovinja-Rovigno,
 • Predmet

Obrazloženje

 1. PRAVNA OSNOVA
  Pravna osnova sadržana je u čl.11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).
 2. TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA
  Zakonska obveza je donijeti Plan savjetovanja s javnošću za opće akte koje upravna tijela grada namjeravaju predložiti za usvajanje gradskom vijeću grada Rovinja-Rovigno u narednoj godini. Naime Zakon određuje da su tijela jedinica lokalne samouprave dužna provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Zakon određuje da se savjetovanje s javnošću provodi preko internetske stranice objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Savjetovanje s javnošću u pravilu traje 30 dana. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo koje je provelo savjetovanje dužno je izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži  zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Zakon nadalje određuje da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. O izmjenama plana savjetovanja tijelo javne vlasti dužno je istim putem izvijestiti javnost. Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.
  Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u skladu s propisima o arhivskom gradivu.
 3. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA
  Sredstva za izradu općih akata osigurana su u proračunskoj poziciji za redovan rad gradske uprave.

Plan savjetovanja 2017