Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno

Prijedlog Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno

Temeljem odredbe članka 69. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst) Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno dostavlja se na razmatranje i usvajanje prijedlog Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno.

Gradonačelnik
Giovanni Sponza, v.r.


Temeljem odredbe članka 69. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst) donosim

ZAKLJUČAK

I.
Utvrđuje se prijedlog Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno te se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno na razmatranje i usvajanje.

II.
Izvjestiteljica na sjednici Gradskog vijeća po t.I. ovog Zaključka biti će Edita Sošić Blažević.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
Giovanni Sponza,v.r.


Na temelju članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o osnivanju savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 8/14), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. godine, pokreće postupak izbora i objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno.
Savjet mladih Grada Rovinja-Rovigno je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Rovinja-Rovigno te sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.
Savjet mladih ima 7 (sedam) članova, čiji mandat traje 3 (tri) godine.

II.
Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Neformalna skupina mladih mora biti skupina od najmanje 30 (trideset) mladih.
Kandidati za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti osobe koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života te imaju prebivalište na području grada Rovinja-Rovigno.

III.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijedlozi iz stavka 1. ove točke obvezno sadrže sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište, broj i mjesto izdavanja važeće osobne iskaznice),
  • podaci o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište, broj i mjesto izdavanja važeće osobne iskaznice),
  • obrazloženje prijedloga.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

  • uvjerenje Policijske postaje o prebivalištu kandidata ne starije od 6 (šest) mjeseci te presliku osobne iskaznice kandidata i njegovog zamjenika,
  • izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od 6 (šest) mjeseci (ne odnosi se na neformalne skupine).

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

IV.
Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata“ dostavljaju se na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52 210 Rovinj-Rovigno, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno“ u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno.

V.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje Povjerenstvo za izbor te se ista objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno.
Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Lista kandidata sadrži:

  • naznaku predlagatelja,
  • ime i prezime, datum i godinu rođenja kandidata i njegovog zamjenika.

VI.
Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Rovinja-Rovigno, Upravni odjel za društvene djelatnosti, tel. 052/805-266.

KLASA/CLASSE: 023-01/16-01/82                                                Predsjednik
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-16-3                                     Gradskog vijeća
U Rovinju-Rovigno, 24. studenoga 2016.                                   Davorin Flego


Obrazloženje

  1. PRAVNI OSNOV
    • članak 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst) i
    • članak 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 8/14)
  2. TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA
    Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 8/14) nastavno Odluka, Gradsko vijeće kao nadležno tijelo dana 19. studenoga 2014. pokrenulo je postupak izbora članova Savjeta mladih te objavilo javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata. Kako je utvrđeno da niti jedan prijedlog nije bio valjan Gradsko vijeće je dana 26. veljače 2015. donijelo zaključak kojim se taj postupak poništio te se ujedno pokrenuo novi postupak. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj dana 13. svibnja 2015. konstatiralo je da zaprimljeni prijedlozi nisu bili valjani. Slijedom toga Gradsko vijeće je dana 24. lipnja 2015. donijelo zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih.
    Sukladno Odluci Gradsko vijeće je nadležno za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom. Isti sadrži upute ovlaštenim predlagateljima o načinu, rokovima, vremenu i mjestu podnošenja prijedloga kandidata, sadržaj prijedloga kandidata te popis isprava koje treba priložiti. Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno.
    Slijedom svega navedenog predlaže se da Gradsko vijeće još jednom pokrene postupak izbora članova Savjeta mladih donošenjem zaključka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za njegove članove.
  3. POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU
    U proračunu za 2016. godinu osigurana su potrebna sredstva za provođenje izbora za članove Savjeta mladih.