Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika

Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika obavlja:

 • stručne, pravne, protokolarne, savjetodavne i administrativno-tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, Gradskog vijeća, radnih tijela, klubova vijećnika,
 • sazivanje i organiziranje sjednica Gradskog vijeća, radnih tijela, kao i izrada zapisnika i čuvanje istih,
 • izrada potrebnih nacrta propisa i akata u kojima raspravlja i odlučuje Gradsko vijeće,
 • izrada nacrta rješenja i zaključaka koje donosi Gradsko vijeće i njegova radna tijela,
 • poslove vezane za informiranje i promidžbu grada, organiziranje tiskovnih konferencija gradonačelnika i drugih dužnosnika grada, priprema priopćenja i izvješća za medije,
 • briga o stvaranju afirmativne slike grada, te o akcijama koje grad promiče u kulturnom, turističkom i gospodarskom smislu,
 • prikupljanje informacija o gradu i članaka iz tiska,
 • poslove vezane za međunarodnu i međugradsku suradnju sa zbratimljenim gradovima i općinama, regijama u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • pružanje stručne pomoći vijećnicima u izvršavanju njihovih prava i dužnosti, te informiranje istih o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihove uloge,
 • suradnja i koordinacija sa upravnim odjelima radi pripreme materijala za Gradsko vijeće,
 • koordinacija sa upravnim odjelima radi izvršavanja programa i pojedinih zadaća, te radi izrade potrebitih izvješća za gradonačelnika, Gradsko vijeće i druga tijela,
 • poslove u vezi s prijemima, upitima i predstavkama građana, te davanje odgovora na iste, davanje informacija o nadležnostima iz djelokruga rada upravnih odjela i ostalih organa i organizacija na području grada,
 • prevođenje materijala za službene potrebe grada,
 • druge poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik grada Rovinja“ broj 7/10 – u nastavku teksta: Odluka) i drugim propisima, kao i poslove po nalogu Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Unutar Ureda ustrojavaju se odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Odsjek za protokolarne i administrativne poslove, koji obavlja sve poslove vezane uz protokolarne poslove ureda gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika Ureda povezane s primanjem stranaka, organiziranjem sastanaka, prijepisom, vođenjem zapisnika i uredskim poslovanjem Ureda. Odsjek također obavlja organiziranje službenih prijema, dostavu materijala za sjednice gradskog vijeća, obavještavanje gradskih vijećnika o poslovima ili obvezama koje im predstoje u narednom razdoblju te sve druge srodne poslove.
 2. Odsjek za lokalnu samoupravu, informiranje i međunarodnu suradnju, koji obavlja poslove u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, unaprjeđivanje suradnje te koordiniranje interesa Grada s interesima susjednih općine i gradova. Također se obavlja praćenje zakonskih propisa i drugih normativnih akata iz područja lokalne samouprave te drugih oblasti koje na nju utječu, kao i planiranje, organiziranje i koordiniranje poslova odnosa s medijima, odnosa sa građanima te ostvarivanja prava na pristup informacijama. Odsjek obavlja koordiniranje objave informacija o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima kao i drugim aktivnostima koje su korisnicima poduzeli prema tijelu javne vlasti u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. Odsjek organizira odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija, zatim objavu informacija, gradskih odluka i mjera na web portalu Grada. Uz navedeno, poslovi koji se odnose na međunarodnu suradnju, na suradnju sa općinama i gradovima sa kojima je Grad Rovinj-Rovigno popisao povelje o prijateljstvu i suradnji te međunarodnim udruženjima čiji je Grad član, a obavlja i sve druge srodne poslove.
 3. Odsjek za informatičke poslove i kompjutorizaciju, koji obavlja sve poslove vezano uz informatizaciju gradske uprave na način da bude servis informatičkih usluga i tehničko-tehnološke potpora te organizira bolje informatičko funkcioniranje svih organizacijskih jedinica Gradske uprave. Odsjek sudjeluje i u informatizaciji komunalnih i trgovačkih društava, kao i ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik, u smislu stvaranja integriranog informatičkoga sustava Grada. Odsjek također obavlja poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geo-informacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB Portala Grada te sustava on-line usluga u okviru izgradnje e-Uprave. Također se obavljaju poslovi planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet), osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka te svi drugi srodni poslovi.
Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Marko Paliaga Gradonačelnik 052/805-205 gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
2 Marino Budicin Zamjenik gradonačelnika 052/805-206 marino.budicin@rovinj-rovigno.hr
3 Maria Črnac Rocco Pročelnica Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/805-230 maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr
4 Mojmir Pavić Viši savjetnik za pravne poslove 052/805-210 mojmir.pavic@rovinj-rovigno.hr
5 Mirjana Bratulić Viša savjetnica za pravne poslove 052/805-259 mirjana.bratulic@rovinj-rovigno.hr
6 Randi Hrelja Voditelj Odsjeka za informatičke poslove i kompjuterizaciju 052/805-244 randi@rovinj-rovigno.hr
7 Jadranka Radetić Voditelj Odsjeka za protokolarne i administrativne poslove 052/805-205 tajnica@rovinj-rovigno.hr
8 Mirella Malusà Savjetnica-prevoditeljica 052/805-247 mirella.malusa@rovinj-rovigno.hr
9 Verena Sošić Cerin Viša stručna suradnica–prevoditeljica 052/805-273 verena.sosic.cerin@rovinj-rovigno.hr
10 Ines Herak Administrativna tajnica u odsjeku za protokolarne i administrativne poslove 052/805-207 ines.herak@rovinj-rovigno.hr
11 Dean Herak Vozač službenog automobila 052/805-205