Upravni odjela za komunalne djelatnosti i opće poslove

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i opće poslove obavlja poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik grada Rovinja“ broj 7/10) i drugim propisima, kao i poslove po nalogu Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Unutar Upravnog odjela ustrojavaju odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Odsjek za komunalne djelatnosti i opće poslove, koji obavlja sljedeće:
  • koordinira komunalna poduzeća radi definiranja zajedničkih kriterija za organizaciju, standarda usluge i troškova i cijene komunalnih usluga, te poslovi kontrole i praćenja izvršenih usluga i cijena,
  • predlaže odluke u svezi s plaćanjem komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostalih komunalnih davanja te ugovaranje i naplata ovih naknada,
  • obavlja poslove u svezi sa davanjem koncesija za prijevoz putnika u javnom prometu i obavljanje dimnjačarskih poslova,
  • obavlja poslove pisarnice i arhive, radnih odnosa djelatnika upravnih odjela, kartoteke zaposlenih u upravnim odjelima, portirske službe, nabavke uredskog i ostalog potrošnog materijala te održavanja i čišćenja prostorija,
  • brine se o prigodnoj iluminaciji i dekoraciji grada,
  • upravlja i brine o komunalnoj imovini u skladu s ovlaštenjima,
  • obavlja druge srodne poslove iz ove oblasti i poslova koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.
 2. Odsjek za komunalno i prometno redarstvo i javne površine, obavlja sljedeće poslove:
  • uređuje gradski promet,
  • nadzire gradski promet,
  • predlaže odluke u svezi sa korištenjem javnih površina te izdavanje rješenja i naplata naknada i ostalih obveza po ovom osnovu,
  • poslove nadzora nad provedbom komunalnog reda i propisa donijetih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (komunalno redarstvo),
  • obavlja druge srodne poslove iz ove oblasti i poslova koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.
  • upravlja i brine o komunalnoj imovini u skladu s ovlaštenjima, organizira i koordinira poslovima zajedničke komunalne potrošnje, a što podrazumijeva održavanje javne rasvjete, zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, plaža i prometnica i svih pješačkih komunikacija u nadležnosti grada, nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, deponija, tržnice na malo, poslovi dezinsekcije i deratizacije, organizaciju službe za postupanje sa psima i mačkama lutalicama.
Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Ando Saina Koordinator 052/805-228 ando.saina@rovinj-rovigno.hr
2 Elvis Prenc Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 052/805-223 elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr
3 Toni Cerin Voditelj Odsjeka za opće poslove 052/805-212 toni.cerin@rovinj-rovigno.hr
4 Kristina Tiani Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i opće poslove 052/805-238 kristina.tiani@rovinj-rovigno.hr
5 Carmen Krančić Referent za administrativnu potporu i komunalne djelatnosti 052/805-220 carmen.krancic@rovinj-rovigno.hr
6 Daria Bilajac Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-225 daria.bilajac@rovinj-rovigno.hr
7 Jelena Kercan Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-225 jelena.kercan@rovinj-rovigno.hr
8 Ksenija Jeromela Žibert Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-212 ksenija.jeromela.zibert@rovinj-rovigno.hr
9 Martina Matohanca Referent za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-218 martina.matohanca@rovinj-rovigno.hr
10 Sanja Hrelja Referent za kadrovske poslove i arhivu 052/805-260 pisarnica@rovinj-rovigno.hr
11 Rosanna Veggian Referentica za poslove pisarnice 052/805-260 pisarnica@rovinj-rovigno.hr
12 Marko Višković Referent – prometni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
13 Roberto Sapač Referent – prometni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
14 Ana Benčić Referent-komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
15 Loran Bačac Referent – komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
16 Berislav Vrančić Referent – komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
17 Boris Juričić Referent – komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
18 Valter Ružić Referent za pomoćne i tehničke poslove 052/805-220 redari@rovinj-rovigno.hr
19 Dorijan Uležić Portir-telefonista 052/805-200
20 Ljiljana Verebeš Spremačica
21 Nataša Črnac Spremačica
22 Deana Jelušić Spremačica
23 Vlatka Jurički Spremačica