Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove

Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove obavlja poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik grada Rovinja“ broj 7/10) i drugim propisima, kao i poslove po nalogu Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Unutar Upravnog odjela ustrojavaju se odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Odsjek za proračun i financije, koji obavlja poslove:
  • izrade nacrta proračuna i popratnih akata i planskih dokumenata te nacrta godišnjeg i drugih obračuna i izvještaja o realizaciji proračuna,
  • izrade nacrta smjernica za planiranje proračuna za proračunske korisnike,
  • upravljanja sustavom lokalne riznice,
  • sudjeluje kod pripremanja nacrta odluka i drugih akata vezanih za financiranje javnih potreba grada, iz oblasti porezne politike, pristojbi, naknada i drugo,
  • razreza i naplate lokalnih poreza i drugih gradskih prihoda ako ti poslovi nisu povjereni drugom ovlaštenom tijelu,
  • planira proračunske prihode i primitke, rashode i izdatke, te kontinuirano prati njihove realizacije,
  • brine oko osiguranja solventnosti gradskog proračuna,
  • naplaćuje potraživanja proračuna po određenim namjenama,
  • pravovremeno izvršava obveze i otplate javnog duga,
  • izvršava likvidacije i isplate računa, naloga za isplatu i zaključaka ovlaštenih gradskih tijela,
  • obračunava i izvršava isplatu plaća i naknada zaposlenima u gradskim upravnim tijelima te naknade članovima Gradskog vijeća, radnih tijela i vanjskim suradnicima,
  • vodi sintetičke, analitičke i pomoćne knjigovodstvene evidencije za potrebe proračuna.
 2. Odsjek za gospodarstvo i europske fondove, koji obavlja poslove:
  • predlaganja i izrade elaborata i razvojnih programa,
  • praćenje gospodarskih kretanja na području grada te izrada posebnih analiza iz tog područja,
  • ispitivanja interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti i predlaganje osiguranja inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, te pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa,
  • praćenje rada i razvoj poduzetničkog inkubatora,
  • unapređenja turističke ponude i rada na pripremi sezone,
  • realizacije poljoprivrednih programa i poticanja razvoja agrara,
  • izdavanja suglasnosti za priključak na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede,
  • praćenje međunarodnih natječaja i pripreme dokumentacije za prijave na pretpristupne fondove EU i provođenje projekata financiranih od strane EU,
  • provođenja propisa iz oblasti Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti od buke,
  • obavlja druge srodne poslove iz ove oblasti i poslove koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.
Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Martina Čekić Hek Pročelnica 052/805-226 martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr
2 Denis Puhar Savjetnik u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 denis.puhar@rovinj-rovigno.hr
3 Edina Revelante Viša stručna suradnica u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 edina.revelante@rovinj-rovigno.hr
4 Sanja Cerin Žagrić Viša stručna suradnica u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 sanja.cerin.zagric@rovinj-rovigno.hr
5 Žan Sošić Viši stručni suradnik u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 zan.sosic@rovinj-rovigno.hr
6 Vilma Janko Voditelj Pododsjeka za obračun i likvidaturu 052/805-227 vilma.janko@rovinj-rovigno.hr
7 Anuca Gerga Referentica za proračun 052/805-227 anuca.gerga@rovinj-rovigno.hr
8 Dilva Vujičić Viša stručna suradnica u Odsjeku za gospodarstvo i europske fondove 052/805-263 dilva.vujicic@pu.htnet.hr
9 Ana Karlaš Viša stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove 052/805-216 ana.karlas@rovinj-rovigno.hr
10 Robert Lešić Savjetnik za gospodarstvo i europske fondove 052/805-216 robert.lesic@rovinj-rovigno.hr