Služba za unutarnju reviziju

Služba za reviziju obavlja slijedeće poslove:

  • daje neovisna i objektivna stručna mišljenja i savjete s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada,
  • pruža pomoć gradonačelniku u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja,
  • izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije temeljene na objektivnoj procjeni rizika, te obavlja pojedinačne unutarnje revizije u skladu s usvojenim planovima,
  • vrši procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrole u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,
  • daje preporuke za poboljšanje poslovanja, te prati njihovu provedbu,
  • kontinuirano ispituje i ocjenjuje valjanost i svrhovitost sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog korisnika,
  • kontinuirano provjerava i preispituje vjerodostojnost, svrhovitost i zakonitost financijskih transakcija i procesa proračunskog korisnika,
  • podnosi pismene izvještaje sukladno utvrđenom operativnom planu rada, kao i pozitivnim zakonskim propisima,
  • podnosi gradonačelniku posebni izvještaj o uočenim nepravilnostima,
  • obavlja druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost ove službe.

Unutarnja revizija kod korisnika proračuna koji koriste sredstva Europske unije svojim stručnim mišljenjem pridonosi zaštiti financijskih interesa Europske unije.

Za obavljanje poslova i zadataka iz svojeg djelokruga rada, Služba za unutarnju reviziju ustrojava se kao neovisna, samostalna i nedjeljiva ustrojbena jedinica izravno odgovorna gradonačelniku.

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Iva Vuljan Apollonio Voditelj Službe za unutarnju reviziju 052/805-270 iva.vuljan.apollonio@rovinj-rovigno.hr